1. týden – 100 dní modliteb „Volání k Ježíši v čase naléhavé potřeby!“

„Pokoj uprostřed pandemie“

napsal Mark A. Finley

Čísla raketově stoupají vzhůru. Zuřivá pandemie, koronavirus nebo COVID-19, se světem pohybuje rychlostí světla. Ale je tu ještě jiná rána, která se šíří dokonce ještě rychleji. Postihla mnohem více lidí než koronavirus. Tak, jako je koronavirus závažný, a on závažný je, je tu něco, co je stejně smrtící – strach. Strach, úzkost a obavy ovlivňují náš imunitní systém, potlačují radost a okrádají nás o naději.

Jak se můžeme ochránit před tím, abychom nebyli pohlceni obavami a úzkostí? Co nám může pomoci od toho, aby nás převálcovaly mrzké strachy? Nebo bychom se správněji měli ptát, kdo nás může zachránit ze strachů, které nás ochromují? O naší době Ježíš mluví u Lukáše ve 21. kapitole, když předpovídá: „Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět;“ Další verš říká: „A potom uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení“ (Lukáš 21,26-28).

To, jestli jsme pohlceni strachem nebo naplněni nadějí, je přímo závislé na tom, kam se díváme. Jestliže se díváte na přírodní katastrofy; jestli vás stravují špatné zprávy; jestli zprávy o morech a nemocích zaujímají vaše myšlenky; jestli na to je vaše mysl zaměřena, vaše srdce bude naplněno strachem. Ježíš říká: „Pozvedněte zraky!“ Proč? Když vzhlížíme k nebeské svatyni, vidíme Ježíše a objevujeme moc v Jeho zaslíbeních.

V Kristu máme spolehnutí. V Kristu prožíváme jistotu. V Kristu jsme pozvedáni vysoko nad nejistoty a starosti života a naše srdce jsou naplňována pocitem bezpečí v Tom, který nás miluje věčnou, nehynoucí, nezměrnou, nevyčerpatelnou, nekonečnou láskou. V Kristu jsme vysvobozováni od našich strachů. Někdy můžeme zažívat pocity strachu, ale strach nás neochromí, protože naše důvěra v Boha vítězí nad naším strachem.

Ve vydání Znamení doby z 9. října 1901 nacházíme další povzbuzující prohlášení. Jde o komentář k Ježíšovu výroku u Lukáše ve 21.kapitole: „Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Ale ti, kdo věří v Boha, uslyší Jeho hlas zprostřed bouře, jak říká: ,To jsem já; nebojte se!´“

V knize Evangelizace na straně 65 nacházíme další úžasný výrok: „Ve velkém závěrečném díle se setkáme s překážkami, s nimiž se nebudeme umět vypořádat, ale nezapomínejme, že tři velké nebeské mocnosti stále pracují, že Boží dlaň je položena na kole, a že Bůh uskuteční své záměry.“

Bible říká: „Neboj se“ nebo „neděs se“ opakovaně. Ačkoliv já osobně jsem nepočítal výskyt tohoto výrazu v Bibli, jeden autor napočítal, že fráze „neboj se“ je napříč Biblí použita 365krát, tedy jedna na každý den v roce. Bůh jí pokryl celý kalendářní rok! Zve nás, abychom spočinuli v Jeho lásce, abychom důvěřovali v Jeho milost a radovali se v Jeho moci.

V jednom z nejvíce uklidňujících zaslíbení Bible nás Izajáš povzbuzuje, když reprodukuje slova našeho Pána: „Neboj se, protože já jsem s tebou.“ Proč se nebojíme? Ježíš je přeci s námi. Ať už si musíme projít čímkoli, On je po našem boku. „Neboj se, protože já jsem s tebou. Nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat, ano, budu ti pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravicí“ (Izajáš 41,10). Naše víra lne k zaslíbením Božího Slova. Naše světlo září v temnotě tohoto světa. Současná pandemie COVID-19 může být prostředkem, který nás povede k prohloubení našeho vztahu s Bohem, k větší víře a bohatší modlitební zkušenosti. V dobách krize směřuje naše víra k Němu. Naše důvěra je složena v Něm. On je naše ochrana, naše jistota, naše síla a naše naděje. Nechť je tato současná pandemie jako jasný zvuk polnice, jenž nás vybízí k pokání, k oživení a reformaci. Nechť je to doba, kdy plně přilneme k Jeho zaslíbení, že přichází lepší zítřek!

Mark Finley je asistentem předsedy Generální konference. Vybízíme vás, abyste si přečetli námi doporučovanou knihu týdne, napsanou právě Markem Finleyem, nazvanou Oživ nás, Pane.

OSOBNÍ OTÁZKY: Ve světě, který je naplněn chaosem, kde nacházíme naše bezpečí a kam vkládáme svou důvěru? Ve vědu nebo v to, co prohlašují lékaři a odborníci? V jistotu své práce nebo ve vztahy, nebo v Ježíše a v zaslíbení Jeho Slova? Jestli je Ježíš skutečně základem naší víry, jak se změní naléhavost a zaměření naších každodenních modliteb během krize, které čelíme?

VÝZVA K OSOBNÍ AKTIVITĚ: Před tím, než se Ježíš vrátí, musíme vložit svou veškerou závislost a naději v Něj. Začněme se už dnes modlit, aby nám dal svůj pokoj, aby posílil naši víru v Jeho Slovo a naplnil nás Duchem Svatým, abychom pro Něj mohli účinněji pracovat, i uprostřed této krize. Začněme se v našich každodenních modlitbách dovolávat zaslíbení z 2. Paralipomenon 7,14, Lukáše 11,13 a Zachariáše 10,1 a hledejme hlubší naplnění Duchem Svatým a uzdravení pro naši zemi.

„Doba soužení a úzkosti, která nás čeká, bude vyžadovat víru, která dokáže překonat námahu, zpoždění a hlad – víru, která neochabne ani v nejtěžších zkouškách. Bůh dává všem čas milosti, aby se připravili na dobu soužení. Jákob zvítězil, protože byl vytrvalý a odhodlaný. Jeho vítězství je důkazem moci vytrvalé modlitby. Všichni, kdo se stejně jako Jákob budou držet Božích zaslíbení a budou právě tak opravdoví a vytrvalí, se dočkají úspěchu, jako se dočkal Jákob. Lidé, kteří nejsou ochotni vzdát se svého egoismu, neprosí Boha o odpuštění a nemodlí se dlouze a opravdově o požehnání, požehnání neobdrží. Jak málo lidí ví, co to znamená zápasit s Bohem. Jak málo lidí ze všech sil a ve skutečné touze volalo k Bohu. Jak málo lidí se ve chvílích nevýslovného zoufalství drží opravdu pevně Božích zaslíbení.“

Velké drama věků 401.1

Pro hlubší studium – Návrhy k doplňujícímu čtení na tento týden:

  • Ellen Whiteová, „Poslední krize“ Svědectví pro církev 9. sv., str. 11-18
  • Mark Finley, Oživ nás, Pane; Advent – Orion, spol. s. r. o.