Prvý týždeň – 100 dní modlitieb „Volanie na Ježiša v čase naliehavej núdze.“

„Pokoj uprostred pandémie“

Mark Finley

Čísla raketovo stúpajú. Zúriaca pandémia, koronavírus alebo COVID-19, cestuje svetom rýchlosťou svetla. Ale je tu iná epidémia, ktorá ju v tomto závode poráža. Nakazila viac ľudí ako sám koronavírus. Pri tom, ako vážny koronavírus je, a on je dosť vážny, je tu niečo iné, čo je smrteľnejšie- strach. Strach, úzkosť a obavy ovplyvňujú naše imunitné systémy, dusia našu radosť a oberajú nás o nádej.

Ako môžeme zabrániť tomu, aby nás pohltili obavy a úzkosť? Čo nám môže pomôcť, aby sme neboli premožení paralyzujúcim strachom? Alebo je možno lepšie sa spýtať, KTO nás od tohto paralyzujúceho strachu oslobodí? Ježiš hovorí o našich časoch v Lukášovi 21 keď predpovedá: „Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet.“ Ďalšia pasáž hovorí: „Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ Luk 21,26-28

To, či sme premožení strachom alebo naplnení nádejou, závisí od toho, kam sa pozeráme. Ak pozeráte na prírodné katastrofy; ak ste pohltení zlými správami; ak nákaza a choroby okupujú vaše myšlienky; ak to je to, na čo ste zameraní, vaše srdce bude naplnené strachom. Ježiš hovorí: „Pozrite hore!“. Prečo? Ak sa pozeráme do Nebeskej svätyne, vidíme Ježiša a objavujeme silu jeho zasľúbení.

V Kristovi nachádzame istotu. V Kristovi prežívame ubezpečenie. V Kristovi sme pozdvihnutí nad životné neistoty a obavy a naše srdcia sú naplnené bezpečím v Tom, ktorý nás miluje odvekou, nehynúcou, bezodnou, nevyčerpateľnou, nekonečnou láskou. V Kristovi sme vyslobodení z nášho strachu, ktorý nás ochromuje. Občas môžeme zažiť pocit strachu, ale nebudeme ním paralyzovaní, pretože naša istota v Kristovi víťazí nad našim strachom.

Tu je ďalší povzbudivý výrok zo Znamenia času, 9.oktober, 1901. Je to komentár na Ježišov výrok v Lukášovi 21. „Ľudské srdcia budú zmierať strachom z vecí, ktoré majú prísť na túto zem. Ale tí, ktorí veria v Boha budú počuť jeho hlas uprostred búrky, hovoriac: Ja som, nebojte sa.“

Tu je ďalší úžasný výrok z knihy Evanjelizácia, (s. 65 v origináli): „Vo veľkom záverečnom diele sa stretneme so zmätkom a ťažkosťami, ktorým sa nebudeme vedieť vyhnúť, ale nezabúdajme, že tri veľké mocnosti neba (Boh Otec, Ježiš Kristus a Duch Svätý) stále pracujú, že božská ruka je na kormidle, a že Boh svoj zámer dotiahne do konca.“

Biblia hovorí „nestrachuj sa“ alebo „neboj sa“ opakovane. Aj keď ja sám som nepočítal koľkokrát Biblia používa tento výraz, jeden autor áno a výraz ako „neboj sa“ napočítal v celej Biblii 365-krát – to je jeden na každý deň roku. Boh má pokrytý celý kalendárny rok. Pozýva nás, aby sme odpočívali v Jeho láske, dôverovali v Jeho milosť a radovali sa v Jeho moci.

V jednom z najubezpečujúcejších biblických zasľúbení nás Izaiáš povzbudzuje, opakujúc slová nášho Pána: Neboj sa, lebo ja som s tebou. Prečo sa nebojíme? Lebo Ježiš je s nami. Čímkoľvek si musíme prejsť, On je po našom boku. „Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.“ Izaiáš 41, 10

Naša viera sa upína k zasľúbeniam Božieho slova. Naše svetlo svieti v temnote tohto sveta. Súčasná pandémia COVID-19 môže byť katalyzátorom, ktorý nás povedie k hlbšiemu vzťahu s Bohom, veľkej viere a bohatšej modlitebnej skúsenosti. V čase krízy je naša viera zakorenená v Ňom. Kiež je súčasná pandémia zvukom poľnice povolávajúcim k pokániu, oživeniu a reformácii. Kiež je toto časom kedy sa upneme k Jeho zasľúbeniam, že lepší zajtrajšok prichádza!

Mark Finley je asistentom predsedu Generálnej konferencie. Radi by sme vás povzbudili k čítaniu odporučenej knihy na tento týždeň od Marka Finleyho s názvom „Oživ nás, Pane“.

Otázky na srdce: Uprostred sveta naplneného chaosom, kde nachádzame svoj bezpečný úkryt a do čoho vkladáme svoju dôveru? Do vedy či do toho, čo povedia profesionáli v oblasti medicíny? Vkladáme ju istoty svojho zamestnania či do vzťahov, alebo do Ježiša a jeho zasľúbení v Božom slove? Ak Ježiš skutočne je základom našej viery, ako sa zmenia naliehavosť a nasmerovanie našich denných modlitieb počas krízy, ktorej čelíme?

Výzva aktívneho srdca:  Predtým než sa Ježiš vráti, musíme nájsť našu plnú závislosť a nádej v Ňom. Začnime sa modliť dnes, aby nám dal Svoj pokoj, posilnil našu vieru v Jeho slovo a naplnil nás Duchom Svätým tak, že budeme môcť pracovať pre Neho efektívne, dokonca aj uprostred tejto krízy. Začnime sa dožadovať zasľúbení 2 Kronickým 7, 14; Lukáš 11,13 a Zachariáš 10,1 pri našich denných modlitbách za hlbšie naplnenie Duchom Svätým a za uzdravenie našej zeme.

„Doba súženia a úzkosti, ktorá nás čaká, bude vyžadovať vieru, ktorá dokáže prekonať námahu, čakanie a hlad – vieru, ktorá neochabne ani v najťažších skúškach. Boh dáva všetkým čas milosti, aby sa na dobu súženia pripravili. Jákob zvíťazil, pretože bol vytrvalý a odhodlaný. Jeho víťazstvo je dôkazom moci vytrvalej modlitby. Všetci, ktorí sa budú držať Božích zasľúbení ako Jákob, budú rovnako úprimní a vytrvalí ako on, budú mať taký úspech, aký mal on. Ľudia, ktorí nie sú ochotní vzdať sa svojho egoizmu, prosiť Boha o odpustenie, dlho a opravdivo sa modliť o požehnanie, požehnanie nedostane. Ako málo ľudí vie, čo to znamená „zápasiť s Bohom“. Ako málo ľudí opravdivo z duše volalo k Bohu s túžbou, ktorá zodpovedá všetkým ich silám. Ako málo ľudí sa s neochvejnou vierou drží Božích sľubov, keď je zalieva príval nevýslovného zúfalstva.“ Veľký Spor vekov (s.621 v origináli)

Pre hlbšie štúdium- dodatočná odporúčaná literatúra na tento týždeň:

  • Ellen G. Whiteová, „Posledná kríza“, Svedectvo pre cirkev (s.11-18 v origináli)

Mark Finley, „Oživ nás, Pane“