Deň 6 – modlitebné podnety pre stredu, 1. apríla 2020

No ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni. Večer, ráno i napoludnie vzdychám a nariekam. On počuje môj hlas. Vyslobodí ma z boja, aby som mal pokoj, hoci sú mnohí proti mne.“ Žalm 55: 17-19

Keď sa církev prebudí a uvedomí si svoje sväté povolanie, bude k nebu stúpať omnoho viacej modlitieb za to, aby Duch Svätý ukázal prácu a povinnosti Božieho ľudu pri záchrane duší. Máme pevné zasľúbenie, že Boh sa priblíži ku každej hľadajúcej duši. (Vybrané posolstvá, 1. zväzok str. 116 v origináli)

  1. Modlime sa za zdravie a silu našich starých rodičov, rodičov a seniorov uprostred tejto svetovej krízy.
  2. Modlime sa za zdravotných profesionálov, doktorov, sestričky a ostatných, ktorí pokračujú v nepretržitej starostlivosti o narastajúce prípady koronavíru. Modlime sa za ich osobné zdravie a bezpečnosť.
  3. Modlime sa za to, aby trojanjelské posolstvo napredovalo ešte silnejšie v tých častiach sveta, kde veľké akcie a misijné programy boli zrušené, počas toho, ako sa oči všetkých obracajú k nebesiam.
  4. Modlime sa za iniciatívy Misia do miest nachádzajúce sa na mnohých miestach naprieč svetovou cirkvou. Modlime sa, aby zasiate semienka teraz priniesli úrodu pre Božie kráľovstvo.
  5. Modlime sa o múdrosť, trpezlivosť a milosť pri riešení všetkých početných zmien odohrávajúcich sa v každodennom živote ľudí, aby sa ľudia s nimi dokázali vyrovnať a i naďalej boli vernými svedkami Božieho mocného vedenia v ich životoch.