Den 7 – Podněty k modlitbám – Čtvrtek, 2. Dubna 2020

“Volej mě v den soužení, vytrhnu tě a ty mě budeš oslavovat.” (Žalm 50,15)

“Jákob zvítězil, protože byl vytrvalý a odhodlaný. Jeho případ je svědectvím, jakou sílu má naléhavá modlitba. Právě teď nastal čas, kdy si musíme osvojit učení o vítězné modlitbě a o nezlomné víře. Největší vítězství, jichž dobyla církev Kristova nebo jednotliví křesťané, byla dobyta nikoli rozumem nebo vzděláním, penězi nebo lidskou přízní, nýbrž před Bohem, když se vroucí víra v smrtelné úzkosti přimkne k mocné paži Boží.” (Patriarchs and Prophets/Patriarchové a proroci, str. 203)

  1. Modleme se, abychom stále hleděli na Boha ve víře, abychom mu důvěřovali v nejistotě o budoucnost a věděli, že vše vede. Modleme se, abychom mohli důvěřovat Božímu Slovu dokonce i když se okolnosti všude kolem nás zdají být temné a odrazující.
  2. Modleme se za moudrost církevních vedoucích a administrátorů, kteří pracují na logistických změnách v souvislosti s přesunutím termínu zasedání Generální konference, které se bude konat 20.-25. května 2021 v Indianapolis.
  3. Modleme se, aby zasedání Generální konference v roce 2021 bylo naplněné duchovními, misijně zaměřenými plány, a aby celé zasedání vedl Duch svatý.
  4. Modleme se za téma zasedání Generální konference: “Ježíš přichází! Zapoj se!”. Modleme se, aby členové na celém světě osobně přijali výzvu k úplnému zapojení všech členů (Total Member Involvement).
  5. Modleme se za velké vylití Ducha svatého na členy celosvětové Boží církve, ať už se nacházejí kdekoliv, aby mohlo být dokončené dílo a mohli jsme jít domů.