Dodatočná odporúčaná literatúra na tento týždeň:

Odstránenie duchovných trhlín

a byť ich opravárom!

Boží ľud dostáva v Izaiášovi 58 tieto pokyny: “A pošlí z teba vystavia miesta, pusté od veku, vyzdvihneš základy pokolenia a pokolenia, a budú ťa volať opraviteľom trhlín, napraviteľom ciest, aby sa mohlo bývať” (Izaiáš 58:12, ROH).

Ako sa môžeme prakticky stať opravármi trhlín pre cirkev alebo pre tých, ktorí sú stratení v temnote? Čo to znamená vystaviť “miesta pusté od veku”?

Ako vedúcim cirkvi je to veľmi jednoduché ukázať prstom na slabosti a chyby iných alebo povedať im čo musia zmeniť vo svojom živote. Je taktiež jednoduché povedať našim vedúcim bratom ako môžu byť efektívnejší v službe. Ale môžu tam byť možné trhliny v našej vlastnej duchovnej ceste, ktoré by mohli zadržiavať Ducha Svätého a brzdiť našu účinnosť v službe?

“Nie je nič čoho by sa satan obával tak veľmi, ako toho keď Boží ľud by vyčistil cestu odstránením všetkých prekážok, aby Pán mohol vyliať svojho Ducha na  chabnúcu cirkev” (Vybrané posolstvá, zväzok 1, str. 124 v origináli).

Je skutočne dôležité aby sme si našli čas na sebaskúmanie a vedeli tak aké trhliny máme. V knihe Pastoral Ministry nájdeme túto výzvu:

“Bolo mi ukázané, že mnohí sú v najväčšom nebezpečenstve zlyhania v dokonalej svätosti v bázni Pánovej… Takmer vo všetkom je zanedbanie sebaskúmania… Viacej síl dostanete tým, že každý deň strávite hodinu v stíšení, budete nariekať nad svojimi zlyhaniami a skazenosťou srdca, prosiť Boha o odpúšťajúcu lásku a istotu odpustenia hriechov, než keby ste strávili mnohé hodiny a dni v štúdiu najschopnejších pisateľov a oboznámili sa s každou prekážkou svojej viery či najsilnejšími dôkazmi v prospech svojej viery” (Pastoral Ministry, str. 24,25).

Keď si uvedomíme, že nepriateľ sa snaží oslabiť našu duchovnú pevnosť aby nás mohol premôcť a držať od plnej užitočnosti v Božej službe, mali by sme modlitbou prosiť Pána aby prezkúmal naše srdcia (Žalmy 139:23,24). Biblia nám hovorí: “Sami seba zkúmajte, či ste vo viere, seba zkúšajte” (2. Kor. 13:5).

Nasledujúce stránky obsahujú zoznam častých duchovných trhlín, ktoré bránia vyliatiu Ducha Svätého v našich životoch. Odporúčame aby ste si s modlitbou prešli tento zoznam keď budete mať čas navyše pri stíšení s Bohom. Počas modlitby sa pýtajte Pána či sú tam aj nejaké iné trhliny, ktoré síce nie sú spomenuté, avšak bránia vám kráčať s Ním. Ak sa pýtame s úprimným srdcom, zjaví nám ich!

Je nám zasľúbené, že „to zaručil cťou svojho majestátu” (Kristove podobenstvá, str. 112). Božie Slovo je verné a Kristus vám dá vyslobodenie (vid. Židom 7:25).

Časté trhliny, ktoré bránia vyliatiu Ducha Svätého v našich životoch:

Nevyznaný hriech: Čokoľvek, čo sme urobili zle voči Bohu, proti Jeho zákonu, proti nášmu vlastnému telu alebo voči iným a nie je to napravené. (Pozrite si nasledujúce kategórie!)

  • Zasľúbenia pre tých, ktorí vyznajú svoje hriechy (1. Ján. 1:9, 1. Kor. 15:57)

Modly: V tomto prípade nehovorím o “rytých modlách”. Odkazujem na čokoľvek čo prichádza medzi nás a Boha alebo všetko čo je dôležitejšie v našom živote než vzťah s Bohom a kvalitný čas strávený každý deň s Ním. Ak máme nejakú “modlu”, často pohltí našu pozornosť a zameranie, čím náš život môže viesť k vynechaniu iných zdravých aktivít, rodinných potrieb alebo služobných úloh. (Poznámka: Dokonca aj “služba” sa môže stať modlou ak sa postaví medzi nás a udržiavaný každodenný vzťah v spojení s Bohom!)

  • Zasľúbenia pre tých, ktorí odložia svoje modly (Ezechiel 36:25-27, Jer. 24:7)

Závislosti: Tieto trhliny môžu byť totožné s našimi “modlami”, ale aj niečo iné. Závislosť môže byť na návykovej látke, jedle alebo dokonca aj zvyku a aktivite, ktorú si neviete predstaviť vynechať zo svojho života: napríklad byť závislým na klebetách, televízii, sociálnych médiách, pornografii, potrebe pozornosti a slávy alebo závislým na cukre. Ale ak má Boh zostať Kráľom nášho života, musí byť aj Pánom nášho života! V podstate musí byť On našou závislosťou.

  • Zasľúbenia na prekonanie závislosti (Lukáš 18:27, Žalmy 55:16-18)

Bezbožné zmýšľanie: medzi najznámejšie bezbožné zmýšľania patria: pýcha, hrdosť na naše úspechy a duchovné schopnosti, hrdosť na naše talenty, hrdosť na naše vedúce postavenie, pocit nadradenosti nad ostatnými, nadutosť, samospravodlivosť, sebectvo, sebapropagácia, nenásytnosť, chtíče, žiarlivosť, závisť, márnivosť, pažravosť, úzkostlivá podráždenosť, netrpezlivosť, hnev, zatrpknutosť, rozhorčenie, neodpustenie, nespokojnosť, nevďačnosť, strachovanie, sebaľútosť, pesimizmus, pochybnosti voči Bohu, duchovná lenivosť a apatia, neviera, nenávisť, prenasledovanie druhých, nepoučiteľný na duchu, nerešpektujúci authority, nesväté myšlienky a túžby, hľadanie svojho vlastného prospechu než iných a mnoho iného.

  • Zasľúbenia pre prekonanie bezbožného zmýšľania (Iz. 26:3, Žalmy 119:165, Filip. 4:8)

Bezbožné rozhovory: Tieto trhliny sa málokedy spomínajú a to aj napriek tomu, že sú pomerne rozšírené i medzi dlhodobými kresťanmi. Okrem iného môžu zahŕňať: ohováranie (môže to byť aj duchovné ohováranie kedy sa snažíme ospravedlniť tento motív tým, že je to pre poučenie druhých), sarkazmus, kritizovanie, súdenie iných, sťažovanie sa, reptanie, zveličovanie príbehov, klamstvá, nevhodné flirtovanie, vulgárny a nevhodný slovník, prejavená neúcta, cynizmus, vyjadrovanie pochybností voči Bohu, cirkvi, úspešnosti služby, vedeniu a podobne. Boh nám hovorí: “Preborené mesto, bez múru, je muž, ktorý neovláda svojho ducha” (Príslovia 25:28).

  • Zasľúbenia k porazeniu bezbožných rozhovorov (Iz. 6:5-7, Ef. 4:22,23,29)

Bezbožné správanie: Niektoré z týchto trhlín sa zdajú normálne v spoločnosti, v ktorej dnes žijeme, avšak nie sú prijateľné pred Bohom. Medzi tieto spôsoby patria: presadzovanie samého seba (self-promotion), vyzdvihovanie seba ako dôležitého, manipulácia, využívanie slabosti iných, páchanie podvodov, zneužívanie dôvery ostatných, nedodržanie našich slov, byť lenivým v práci, byť chamtivým, nenásytným, nezachovávanie zdravotných zákonov a zanedbávanie starostlivosti o naše telo – Boží chrám, kradnutie, podrazy, neúcta k autoritám, ničenie charakteru druhých, márnenie času, plytvanie peniazmi a zdrojmi, mať dlhy, zneužívanie ľudí aby sme dosiahli čo chceme, očakávať, že nás niekto bude obskakovať, neustála snaha dokazovať, že máme pravdu, vzdorovať keď nás niekto napomenie a mnoho iného.

  • Zasľúbenia k víťazstvu nad bezbožným správaním (Rimanom 12:18-21, 1 Kor. 10:13)

Bezbožné vzťahy: Najčastejšie vzťahové trhliny vychádzajú z nevhodných vzťahov s opačným pohlavím (ako vo vnútri tak aj mimo manželstva), nebiblické sexuálne vzťahy medzi rovnakým pohlavím alebo romantické vzťahy medzi veriacimi a neveriacimi. Emocionálne cudzoložstvo a chtíč môžu byť taktiež zahrnuté v tejto kategórii.

  • Zasľúbenia pre víťazstvo nad bezbožnými vzťahmi (2 Kor. 6:4, 1. Sam. 16:7)

Svetské pôžitky: Kľúčovým cieľom satana je doviesť nás k tomu aby sme viac milovali svet, než Boha. Takéto trhliny môžu zahŕňať postavenie, lásku k peniazom, lásku k drahej móde, drahým autám a nadmernú lásku k dočasným pôžitkom. Boh nám hovorí: “Kde je náš poklad, tam bude i naše srdce” (Matúš 6:21).

  • Zasľúbenia k víťazstvu nad svetskými pôžitkami (Kol. 3:1-3, Rim. 12:1,2)

Satanské pevnosti: Je zrejmé, že ako biblicky veriaci kresťania by sme do niektorých vecí nemali byť nikdy zahrnutí. Či už ide o drogy, tabak, alkohol a iné návykové látky alebo okultizmus. No takisto by malo ísť aj o svetskú hudbu, ktorá hrá v rádiách, filmy, TV programy, knihy s mágiou, spiritualizmom, mystikou, sci-fi, čarodejnicami, upírmi alebo okultizmom. Biblia nám hovorí, že medzi svetlom a temnotou nie je žiadne spoločenstvo!

  • Zasľúbenia k víťazstvu nad satanskými pevnosťami (2. Kor. 10:3-4, Žalmy 40:2,3)

Bezbožné hriechy zanedbania: Často si blahoželáme k tomu, čo všetko nerobíme zle, ale nedokážeme rozpoznať, čo nerobíme správne. Tieto “trhliny zanedbania” sú postoje a životný štýl, ku ktorému nás Boh povoláva žiť, ale často podľa toho nežijeme: nedostatok hľadania Boha celým naším srdcom, nedostatok úplného podriadenia nášho srdca Bohu, nedostatok odporu k našim hriechom a tým veciam, ktoré opätovne zraňujú Krista, nedostatok vážnosti aby sme dostali Ducha Svätého, vďaka ktorému jedinému môžeme zvíťaziť nad hriechom, nedostatok duchovnej horlivosti a života, nedostatok ovocia Ducha v našom živote (vid. Gal. 5:22), nedostatok viery, pokory, dôvery v Božie Slovo, úprimného záujmu o štúdium Písma a modlitbu, nedostatok duchovnej sily keď boj proti pravdám Božieho Slova okolo nás narastá, nedostatok sebaovládania, nedostatok snahy o uplatnenie princípov NEW START v našom živote, nedostatok starostlivosti o naše fyzické telo aby sme mohli byť viacej vnímaví čo k nám Duch Svätý hovorí, nedostatok lásky voči našim bratom či priateľstva voči neznámym ľuďom a tým ktorí sú odlišní od nás, nedostatok láskavosti a ochoty obetovať sa pre chudobných a najmenších z nich, byť príliš pohodlným pomôcť druhým v núdzi, nedostatok toho aby sme denne vzali svoj kríž a zapreli sa pre službu evanjelia, nedostatok ochoty zápasiť v modlitbách za druhých, nedostatok bolesti nad tým, ako brzdíme Božie dielo našou duchovnou apatiou a zoznam pokračuje ďalej.

  • Zasľúbenia odpustení našich trhlín zanedbania (1. Ján 1:9, Ef. 2:8-9, Jer. 33:3)

Našťastie je nám povedané, že Kristus prišiel, aby prepustil zajatcov, vyrovnal naše krivé cesty a aby roztrhol reťaze, ktoré nás zväzujú (vid. Iz. 58:6, Iz. 45:2).

Ellen Whiteová napísala: “Nech sa hriech nazýva pravým menom a nech je odstránený z cirkvi vyznaním, pokáním a reformáciou, aby členovia nepredstavovali pred anjelov a ľudí skreslenie právd, o ktorých vyznávajú, že im veria. Nech slová apoštola, hovorené tak jasne a zreteľne a s takou nežnosťou a láskou, prelomia každú prekážku. Nech Boží ľud robí úprimnú a dôkladnú prácu vedúcu k pokániu. Nebuďte horliví aby ste pokorili jeden druhého. Pokorte sa vy sami. Predložte Bohu svoj vlastný prípad a s pokorným priznaním sa jasne postavte pred Boha” (Znamenia časov, 30.  október 1901, par. 11-13).

Šesť krokov k slobode v Ježišovi

1. Pokorne priznajte Bohu konkrétny hriech, ktorý vám príde na myseľ. (Áno, On už o tom hriechu vie, ale otvoreným povedaním o ňom Bohu to vyjde na povrch a môže tak hriech odstrániť z vášho srdca. Priznanie vášho konkrétneho hriechu Bohu je ako povedať: “Bože, konečne tomu rozumiem! Súhlasím s Tebou! Bolo to zlé!”)

2. Požiadajte Boha o odpustenie. Prv musíme uznať, že sme zhrešili a až tak môžeme prosiť Boha aby nás očistil na základe zásluh Jeho preliatej krvi. Je to v tej chvíli, keď prosíme a získavame Jeho odpustenie aby sme mohli byť očistení.

3. Obráťte sa a kráčajte novým smerom. Biblia to nazýva pokáním. Znamená to jednoducho rozhodnutie, že už nebudete viac robiť daný hriech. Nie je to len pocit ľútosti nad hriechom, je to praktická zmena nášho života aby sme hriechu neumožnili znovu nájsť cestu späť do nášho srdca a života. Taktiež je to nachádzanie konkrétnych zasľúbení v Biblii, na ktoré sa odvolávate v modlitbe, aby vám Boh pomohol kráčať v Jeho sile novou cestou víťazstva. Nielen, žeby sme mali ísť novou cestou, ale musíme tiež požiadať Boha aby nám dal nové srdce s nenávisťou voči hriechom, ktoré sme pred tým objímali!

“Pokánie zahŕňa zármutok nad hriechom a odvrátenie sa od neho. Hriechu sa nezriekneme, kým si neuvedomíme jeho hriešnosť. Kým sa od neho neodvrátime celým srdcom, dotiaľ v našom živote nenastane nijaká skutočná zmena.

(Cesta ku Kristovi, str. 16).

4. Požiadajte Boha, aby vám ukázal, či je ešte niečo potrebné urobiť ohľadne vášho konkrétneho hriechu. Ak váš hriech ovplyvnil niekoho iného, mali by ste ísť k tým, ktorým ste ublížili a požiadať ich o odpustenie (bez ohľadu na to či ho príjmu alebo nie). Ak ste niečo ukradli, mali by ste to vrátiť s úrokom. Ak ste klamali, mali by ste to napraviť, povedať pravdu a pokúsiť sa čo najviac zmierniť dôsledky vášho klamstva.

Dôležité: Tento krok má niekoľko výnimiek. Ak váš konkrétny hriech zahrňoval niečo, čo ste vo svojej mysli skrývali, ako napríklad chtíč, žiarlivosť alebo závisť – potom NIE JE vždy vhodné priznať tieto konkrétne hriechy vašich zlých myšlienok cieľovým osobám.

Neexistuje presný vzorec na to ako napraviť chyby. Preto musíme ísť k Bohu a povedať:, “Bože, som ochotný urobiť všetko, čo je potrebné, aby som to napravil. Prosím, ukáž mi, čo mám spraviť.” Je to ťažká modlitba, ale keď dovolíme Bohu aby nás nasmeroval, bude úžasné ako radikálne sa náš život môže zmeniť aj v krátkom čase. Boh niekedy môže chcieť, aby ste urobili niečo veľké k náprave toho čo ste spôsobili, ale inokedy môžu byť Jeho žiadosti jednoduchšie, ako napríklad začať prejavovať niekomu Kristovu lásku praktickým spôsobom.

5. Poslúchajte Boha v tom, k čomu vás vedie aby ste urobili. Keď hovoríte Bohu, že ste ochotní urobiť všetko, čo je potrebné, aby sa veci napravili, potom keď k vám hovorí, že niečo musíte urobiť – urobte to! Pripomínajte si Jeho zasľúbenia v Písme, modlite sa a On vám pomôže!

Ako Jákob zápasil cez noc, aj my musíme zápasiť až do príchodu rána. Musíme stáť na Božom Slove: “Nenechám ťa ísť, kým ma nepožehnáš! Nepustím ťa dokým mi nedáš vyslobodenie v tejto oblasti môjho života!” Toto nie je trúfalá modlitba. Nemodlíme sa za svoje sebecké telesné žiadosti alebo túžby. Modlíme sa za víťazstvo nad duchovnými trhlinami v našom živote. Modlíme sa za duchovné opevnenie. Modlíme sa, aby sme mali nové srdce a nového ducha, aby sa Duch Svätý mohol skutočne vyliať v našom živote. Toto sú veci, ktoré nám Boh zasľúbil darovať.

6. Začnite si robiť záznam biblických veršov o zasľúbeniach, ktoré by ste si mohli pripomínať, keď ste pokúšaní vrátiť sa k svojim starým cestám. Kedykoľvek uvidíte, ako sa nepriateľ snaží priniesť duchovné kompromisy späť do vášho života, bojujte Božím slovom. Boh vám dá víťazstvo.

Ellen Whiteová nám hovorí: “S bdelosťou a modlitbou môžu byť (naše) najslabšie miesta strážené tak, aby sa stali (našimi) najsilnejšími bodmi a (my) môžeme čeliť pokušeniu bez toho, aby sme boli premožení” (Pastoral Ministry, str. 124).

Tieto myšlienky sú výňatky prevzaté z knihy s názvom: “Daring to Ask for More: Divine Keys to Answered Prayer,” (Odvaha prosiť viac: Nebeské kľúče pre vypočutú modlitbu, voľný preklad) os Melody Mason, Pacific Press 2014.