Deň 9 – Modlitebné podnety pre sobotu, 4. apríla 2020

Zobrazovať Jeho slávu

“ Nebuďte nikomu nič dlžní, krome navzájom sa milovať; lebo ten, kto miluje blížneho, naplnil zákon.” Rim 13:8 (Roh)

“Boh ustanovil cirkev, aby prostredníctvom nej viedol ľudí k spáse. Zmyslom jej existencie je služba, jej poslaním je zvestovať svetu evanjelium. Cirkev mala podľa pôvodného zámeru od samotného začiatku odzrkadľovať Božiu dokonalosť a moc. Jej členovia, ktorých Boh “povolal z tmy do svojho obdivuhodného svetla” (1.Pet 2:9), majú zvestovať jeho slávu. Cirkev je klenotnica plná bohatstva Kristovej milosti; skrze cirkev bude nakoniec dokonalá vznešenosť Božej lásky zjavená aj “kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach” (Ef 3:10) (Skutky Apoštolov, str. 9)

Otázky na zamyslenie: Podľa epištoly Rimanom 13:8 to vyzerá, že dlhujeme ostatným ľuďom milovanie rovnakou láskou, akou nás miluje Boh. Ako môžeme preukazovať túto lásku aj v ťažkých situáciách, predovšetkým keď nám druhí ukrivdili? Ako môžeme byť Božím nástrojom pre zjavenie Jeho slávy?

1. Modli sa nech ako Cirkev Adventistov siedmeho dna naplníme našu Bohom určenú misiu ako jeho vyvolení “agenti” pre spásu človeka.

2. Modli sa za našich členov v Keni. Modli sa za odpustenie a vyliečenie pre členov cirkvi v tejto krajine, za ich jednotu a múdrosť, akým smerom sa majú poberať v čase krízy pandémie COVID 19. Modli sa tiež, nech Duch Svätý naplňuje vedúcich cirkvi v Keni.

3. Modli sa za našich členov cirkvi a ich vedúcich v africkom štáte Burundi, ktorí sú stále utláčaní. Modli sa, nech Božia láska je viditeľná skrze ich svedeckú službu a aj cez ich skúsenosti iným členom cirkvi na celom svete. Nech Ježiš žiari aj uprostred tohto veľkého zmätku a utrpenia.

4. Modli sa za pokračujúce zviditeľňovanie nových foriem evanjelizácie.  Modli sa, ako čo najlepšie  zasiahnuť ľudí cez internet alebo iné cesty tak, aby sme stále dodržiavali vládou nariadené “sociálne odlúčenie” a ešte viac vyvyšovali Krista, jeho Slovo, jeho Spravodlivosť, jeho Svätyňu, jeho zachraňujúcu Silu vo “veľkom spore vekov”.

5. Modli sa za poznanie ako môžeme prakticky zdieľať trojanjelské posolstvo ruka v ruke zo zdravotným posolstvom. Z pohľadu “dejín tejto zeme” sú tieto posolstva práve teraz tak aktuálne.