Den 12 – Podněty k modlitbám – úterý, 7. dubna 2020

Boží smlouva s námi

„Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem.“ (2. Par. 7,14, B21)

„Členové našich sborů potřebují být proměněni, aby byla jejich mysl více duchovní. Řetěz upřímných modlitebníků musí obepnout svět. Modleme se v pokoře. Několik sousedů se má sejít k modlitbě o Ducha svatého. Ti, kteří nemohou opustit domov, ať svolají děti a společně, jednotně se učí, jak se modlit. Měli by se dovolávat zaslíbení Spasitele: ‚Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, já jsem uprostřed nich.’” (Review and Herald, Leden 3, 1907, par. 4)

Otázky k zamyšlení: Jaké čtyři skutečnosti chce Bůh vidět v našem srdci podle 2. Paralipomenon 7,14? Jaký postoj bychom měli mít, když se modlíme? Proč je společná modlitba tak důležitá? Jak můžeme prožít společnou modlitbu, i když jsme odloučeni?

  1. Modleme se, abychom jako církev pochopili, co to znamená chodit v pokoře před Bohem a jeden před druhým. Modleme se, aby nás On sám naučil, jak se modlit, jak činit pokání a aby, zatímco hledáme Boha celým srdcem, přišlo i uzdravení, po kterém tak toužíme.
  2. Modleme se, aby nám, jako lidu, Bůh pomohl pochopit, co to znamená být více duchovní a jak vytvořit modlitební řetěz kolem celého světa.
  3. Modleme se za členy církve žijící v Jihoanglickém sdružení v Londýně. Modleme se, aby místo zavírání sborů přišel do církve růst, větší odevzdání se Bohu a službě, stejně jako přesnost a stálost při společném setkávání.
  4. Modleme se za mladé napříč Evropou, aby se navrátili do církve, za jejich rodiče, aby byli pevnými pozitivními vzory, které by je přitáhly zpět.
  5. Modleme se za každého člověka, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, vzdělání nebo společenské postavení, aby pochopil, že má být svědkem a poslem Boží lásky pro tento umírající svět.