Deň 12 – modlitebné podnety pre utorok, 7. apríla 2020

Božia zmluva s nami

“A keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem” (2. Par 7:14, ROH)

“Členovia našich zborov sa potrebujú obrátiť, musia byť viac duchovne orientovaní. Modlitebná reťaz skutočných modlitebníkov by mala obklopiť našu zem. Nech sa všetci modlia v pokore. Tí, čo žijú v susedstve, nech sa spoločne stretávajú a modlia sa za vyliatie Svätého Ducha. Tí, čo nemôžu odísť z domu nech zvolajú svoje deti k sebe a nech sa učia spoločne sa zjednotiť v modlitbe. Nárokujte si Spasiteľove zasľúbenie: “Ak sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene, ja budem medzi nimi”. (Review and Herald , 3 Januar, 1907, odstavec 4)

Otázky na zamyslenie: Na základe textu 2. knihy Kroník 7:14 rozmýšľaj o štyroch vlastnostiach srdca, ktoré Boh hľadá aj v nás. Aký postoj máme zaujať počas modlitby? Prečo sú spoločné modlitby dôležité? Ako sa môžeme podieľať na spoločných modlitbách aj keď sme od seba vzdialení?

1. Modli sa, nech ako cirkev poznáme čo znamená “kráčať v pokore pred Bohom a pred ostatnými”. Modli sa, aby nás Boh učil ako sa modliť, ako sa kajať, aby potom už mohlo prísť vyliečenie ak budeme hľadať Boha celým svojím srdcom.

2. Modli sa nech nám Boh pomôže pochopiť čo znamená byť viac duchovnejší a ako vytvoriť modlitebnú reťaz okolo celého sveta.

3. Modli sa za členov žijúcich v juho – anglickom združení a v meste Londýn. Modli sa, aby namiesto súčasného zatvárania zborov pre pandémiu koronavírusom sa mohli otvárať nové zbory, aby sa zväčšilo odhodlanie pre službu nášmu Bohu. Tiež, aby členovia navštevovali zborové spoločenstvá pravidelne a dochvíľne.

4. Modli sa za našich mladých v Európe, aby sa vrátili späť do cirkvi. Aby ich veriaci rodičia boli pre nich vzorom a príkladom v duchovnej oblasti.

5. Modli sa za každú osobu bez ohľadu na vek, pohlavie, vzdelanie ci spoločenské postavenie. Aby sme rozoznali, že sme svedkovia a poslovia Božej lásky pre tento umierajúci svet.