Den 14 – Podněty k modlitbám – čtvrtek, 9. dubna 2020

Očištěni ohněm

„Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.“ (Ř 8,18, ČEP)

„Ve zkouškách a pronásledování zjevují Bohem vyvolení lidé Boží charakter, a tím i Boží slávu. Věřící, které svět nenávidí a pronásleduje, jsou vzděláváni a vychováváni v Kristově škole. Zde na zemi chodí po úzkých cestách a očišťují se ve výhni utrpení. Následují Krista navzdory těžkým zápasům; zapírají sami sebe a prožívají hořká zklamání. Ale tak poznávají tíhu a zrůdnost hříchu a cítí k němu odpor. Jako účastníci Kristových utrpení vědí, že do temnoty zazáří Boží sláva, a říkají: ‚Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.’ (Římanům 8,18)“. (Poslové naděje a lásky 332.1; AA 576)

Otázky k zamyšlení: O jaké slávě mluví Římanům 8, 18? Proč mají zkoušky a utrpení sloužit k našemu očištění? Co ses o sobě naučil skrze zkoušky posledních týdnů? Nacházíš slabá místa, o kterých jsi nevěděl, že je máš? Jak chceš, aby tě Bůh očistil a proměnil během tohoto období strachu a odloučení, kterým prochází tento svět?

  1. Modleme se za schopnost vnímat svět pohledem věčnosti, abychom dokázali vidět za hrob, přes bolest, utrpení a těžkosti tohoto života, abychom viděli nebeskou odměnu, která čeká na ty, kteří jsou věrni až do konce. 
  2.  Modleme se za moudrost pro kazatele a vedoucí, kteří se snaží utěšovat, povzbuzovat a vést uprostřed zmatku. 
  3. Modleme se za naše děti, které nemohou chodit do školy a obzvlášť za ty, které kvůli obtížné ekonomické situaci v jejich rodinách, mají přístup k jídlu pouze ve škole. Modleme se, aby Bůh povolal soucitné křesťany, kteří najdou cesty, jak je nasytit během této krizové doby. 
  4. Modleme se, aby Boží láska naplnila naše srdce natolik, že by ji nemohla v sobě udržet, ale podělila se o ni s těmi, kdo nemají naději.
  5. Modleme se, abychom pochopili a aktivně sdíleli poselství o „Ospravedlnění z Víry” a abychom zůstávali (odpočívali, opírali se) ve spravedlnosti Ježíšově.