Den 33 – Podněty k modlitbám – úterý, 28. dubna 2020

Prosme o záchranu

„Hledal jsem Hospodina, a odpověděl mi!, vysvobodil mě ode všeho, čeho jsem se hrozil. Ti, kdo na něj hledí, budou zářit. Na jejich tvářích nebude stud. Tento chudý volal, a Hospodin ho vyslyšel. Zachránil ho ze všech jeho soužení. Hospodinův anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí, a vytrhuje je.“ (Žalm 34,5-8, ČSP)

„Máme příliš malou víru. Omezujeme Svatého Izraele. Měli bychom být vděční za to, že Bůh se k nám sklání, aby použil každého z nás jako Svůj nástroj. Odpoví na každou upřímnou modlitbu vznesenou ve víře za cokoliv. Odpověď však nemusí přijít tak, jak ji očekáváme, ale přijde – možná ne tak, jak jsme si to představovali, ale přijde v pravý čas, kdy ji budeme nejvíce potřebovat.“ (Gospel Workers, p. 92)

Otázky k zamyšlení: Možná když se rozhlížíš ve svém společenství, vidíš lidi, kteří opravdu zápasí ve víře. Zamysli se, jak bys mohl praktickým způsobem sdílet víru s bratrem nebo sestrou, kteří mají problémy. Dej jim (nebo doporuč jim) třeba nějakou dobrou knihu, která jim pomůže posílit víru jako např. „A Thousand Shall Fall” („Tisíce jich padnou“) nebo „One Miracle after Another“. („Zázrak za zázrakem“; kniha není přeložena do češtiny, ale je o ní přeložené video do češtiny https://youtu.be/guhxtu9BrgI). Když uvidíš, jak Bůh působí zázraky v životech druhých, můžeš si být jist, že bude působit i v tvém životě dnes. Anebo si napiš na kartičky různá zaslíbení z Bible a dej je někomu, kdo potřebuje povzbudit. Pokud nevíš, koho oslovit, pros Pána Boha a On ti takového člověka ukáže!

Výzvy k chvále: Na Filipínách se v důsledku pandemie, stovky mladých lidí modlí spolu přes Zoom. Mnohá srdce se obměkčují a jsou přivedena k Ježíši. Chválíme Pána Boha za modlitebního ducha, který všude stále více a více působí. Mnozí upřímně a s vážností usilují také o hlubší porozumění Božímu Slovu.

Podněty k modlitbám:

  1. Modleme se, za svého místního kazatele. Modleme se, aby ho Bůh podporoval, chránil ho a především, aby na něho vylil Ducha svatého v hojnosti.
  2. Modleme se za vedení naší církve v Generální konferenci, za administrativní pracovníky, vedoucí oddělení a personál. Modleme se, aby jim Pán Bůh dal moudrost ve vedení, a při podpoře misie církve v době krize.
  3. Modleme se zejména za Teda Wilsona, předsedu Generální Konference, GT. Ng., tajemníka, Juana Prestola, pokladníka. Modleme se, aby jim Pán Bůh dal potřebnou moudrost, chránil jejich rodiny, a za požehnání Ducha svatého ve vedení během této krize.
  4.  Modleme se, aby Pán Bůh vedl církev i v budoucnu. Modleme se, abychom nezanedbali tuto příležitost sdílet Ježíšovu lásku a nádherné pravdy ve Zjevení 14 a 18 se světem, který je v nouzi.
  5. Modleme se a dovolávejme se s vážností Božího zaslíbení vylití pozdního deště, aby dílo mohlo být dokončeno a mohli jsme jít domů. Už není čas zabývat se obvyklými záležitostmi. Je načase dokončit dílo a připravit se na setkání s Ježíšem.