Den 35 – Podněty k modlitbám – čtvrtek, 30. dubna 2020

Modli se za Jeho milost

„Ale on mi řekl: ‚Stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti.‘ Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních a úzkostech pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný.“ (2 Korintským 12,9.10 ČSP)

„Bůh učiní velké věci pro ty, kdo mu důvěřují. Důvod, proč lidé nemají dostatek síly je, že tak zakládají na svém rozumu, až nedávají Pánu příležitost projevit Jeho moc v jejich životech. On chce dát pomoc svým dětem v každé situaci, pokud vloží celou svou důvěru v Něho a ve víře se mu podřídí.“ (Patriarchs and Prophets, str. 493 v orig.)

Otázky k zamyšlení: „Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce.“ (Židům 4,12) Jak rozumíte tomu, že Boží slovo proniklo do vašeho srdce? Byli jste z něčeho v poslední době usvědčeni na základě čtení Bible? Jednali jste podle toho, nebo jste raději odstrčili volání Ducha svatého stranou? Modlete se, abychom jako lidé nejen slyšeli Slovo a milovali ho, ale abychom také podle něho žili.

Výzvy k chvále: Chválíme Pána za velké množství videí, kázání, zdravotních přednášek a dalších zdrojů, které jsou sdíleny s Božím lidem v těchto dnech. Tyto úžasné a Duchem svatým inspirované možnosti předávání evangelia lásky jsou požehnáním pro tisíce lidí. Uprostřed krize Boží lid září pro Jeho slávu.

Podněty k modlitbám:

  1. Modleme se, aby Bůh projevil své zaslíbení v Žalmu 91,7: „Po tvém boku padne tisíc, deset tisíc po tvé pravici, k tobě se to nepřiblíží.“
  2. Modleme se za adventistické oddělení kaplanské služby. Prosme za jejich práci, kdy uklidňují a povzbuzují ty, kteří strádají a jsou v nouzi.
  3. Modleme se za lidi na Středním východě a v Asii, kteří jsou pronásledování za jejich víru. Modleme se, aby zůstali silní, a tak ukázali lásku i svým pronásledovatelům.
  4. Neustávejme v modlitbách za nové setkání Generální konference, které bylo přesunuto na 20.-25. května 2021 v Indianapolis. Modleme se, aby toto setkání bylo naplněno Duchem svatým a duchovně i misijně založenými plány.
  5. Opravdově se modleme za vylití pozdního deště na církev, aby poselství o spasení mohlo dojít i do těch nejvzdálenějších koutů světa a Ježíš se tak mohl vrátit.