Den 38 – Podněty k modlitbám – neděle, 3. květen 2020

Od nemožného k možnému

„Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha je možné všechno.“ (Marek 10,27, ČSP)

„To, co je z lidského pohledu nemožné, nezabrání Všemohoucímu v konání jeho díla.“ (Touha věků strana 340; DA 535)

„Máme Boha, jehož ucho není zavřené, aby neslyšelo naše prosby, a když vyzkoušíme Jeho Slovo, tak vyznamená naši víru. Chce, aby všechny naše zájmy byly úzce propojené s Jeho zájmy. Pak nám jistě požehná, protože tak nebudeme oslavovat sami sebe, když dostaneme požehnání, ale vzdáme všechnu slávu Bohu.“ (Review and Herald, June 9, 1891)

Otázky k zamyšlení: Často je naše víra malá, protože si neuvědomujeme velikost našeho Boha. Myslíme si, že naše problémy jsou tak velké, a že On je nemůže vyřešit. Zapomínáme, že sloužíme Bohu, který roztáhl nebesa Svou velkou mocí a nic pro Něho není příliš těžké. Udělej si dnes čas a rozjímej o velikosti Boha. Napiš si charakteristiky a vlastnosti, které má jedině Bůh. Když budeš dělat tuto jednoduchou aktivitu, žádej Boha, aby ti pomohl lépe porozumět a pochopit kým skutečně je.

Výzvy k chvále: Chválíme Boha za to, že mnozí z Jeho lidu prožívají víru v Jeho vedení a hledají otevřené dveře a příležitosti, místo aby se soustředili jenom na dveře, které byly zavřené kvůli pandemii.

Podněty k modlitbám:

  1. Modleme se, aby se lidé ptali Boha na tuto krizi – „Chce nám tím Pán Bůh něco sdělit?“ (1.Samuelova 3,10).
  2. Modleme se za mnohé lidi v nejchudších zemích, kteří nemají práci, a mají problém získat i základní potraviny, jako rýžovou a kukuřičnou mouku. Mnohým hrozí nebezpečí hladomoru.
  3. Modleme se, aby se všude na světě otevřela srdce lidí k dávání, k pomoci a k modlitbě za ty, kteří jsou v krizi. (Přísloví 22,9; Žalm 86,6-7).
  4. Modleme se za zemědělce, kteří řeší sázení a sklízení úrody, za jejich zdraví a za zdraví jejich pomocníků.