Den 45 – Podněty k modlitbám – neděle, 10. května 2020

Služba Ježíše

„Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání. Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas“ (Žd 4,14-16).

„Syn Boží (…) splnil svůj slib a vstoupil do nebe, aby se ujal vlády nad nebeskými zástupy. Smrtí na kříži za padlé lidstvo naplnil jednu fázi své služby. Nyní naplňuje další fázi, když se před Otcem přimlouvá za kající, věřící hříšníky. Přináší Bohu oběti za svůj lid. Vzal na sebe lidskou přirozenost a v této přirozenosti překonal pokušení nepřítele. Má božskou dokonalost a byl mu svěřený soud světa. Bude posuzovat případ každého z nás. Vynese soud a každému člověku odplatí podle jeho skutků“ (Manuscript 42, 1901).

Otázky k zamyšlení: Ježíš se stal člověkem, zemřel, byl vzkříšen a nyní stojí v nebeské svatyni jako zástupce všech lidí, kteří mu odevzdali své životy. Poslouchá, když se modlíš. Když hledáš odpuštění za hříchy a usiluješ o vítězství, slyší tě a bezprostředně ti poskytne pomoc k vítězství.

Žijeme ve světle soudu, považuješ Ježíše za milosrdného Velekněze a svého Přímluvce (1J 2,1)? Hledal jsi útočiště v jeho spravedlnosti? Dovolíš mu, aby tě nejen přikryl svou spravedlností, ale aby tě také naplnil svou spravedlností, když budeš konat skutky, které pro tebe připravil (Ef 2,10)?

Výzvy k chvále:

  • Sheril M.: „Děkuji Bohu! ‚100 dní modliteb‘ v této těžké době posílilo mou víru.“
  • Rose S.: „Kvůli této pandemii prožila naše modlitební skupinka větší oživení, máme více času na modlitby, které probíhají ve virtuálním prostředí 5-6× za den!“

Podněty k modlitbám:

  1. Modleme se za lidi bez domova na celém světě, kteří spoléhají na pomoc velkého počtu lidí, ale nyní jsou kvůli omezení pohybu v zoufalé situaci.
  2. Modleme se za starší členy, kteří se během této krize nemohou spojit se svými rodinami. Modleme se za lidi s demencí, kteří v této době prožívají velký zmatek.
  3. Modleme se za manželství, která jsou nyní pod větším tlakem. Modleme se, aby manželky, které bojují s těžkostmi našli uzdravení, pomoc a pokoru, když se zaměří na Ježíše.