Den 48 – Podněty k modlitbám – středa 13. května 2020

Ježíšova přítomnost

„Ale říkám vám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li, Zastánce k vám nepřijde; odejdu-li, pošlu ho k vám.” – (Jan 16,7)

„A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.” – (Matouš 28,20)

„Od té chvíle přebýval Kristus skrze Ducha trvale v srdcích svých následovníků. Jejich společenství s ním bylo nyní těsnější, než když byl s nimi osobně. Světlo, láska a moc Krista, který v nich přebýval, z nich vyzařovaly, takže lidé při pohledu na ně ‚se divili; poznávali, že bývali s Ježíšem‘ Skutky 4,13“ – (Cesta ke Kristu str. 51.1; SC 74.1)

Otázky k zamyšlení: Už jste si někdy přáli žít na zemi v době, kdy tu žil Ježíš? Přáli jste si chodit s Ním a mluvit s Ním? Úžasným záměrem evangelia je dát vám něco ještě lepšího! Ježíš chce žít uvnitř vás, aby vás mohl připodobňovat Jemu skrze přetvořující službu Ducha Svatého. Prosili jste Ježíše, aby vás pokřtil Duchem Svatým, aby tak Jeho přítomnost byla ve vás vidět a cítit? Ježíš nám řekl, abychom o tento dar Jeho Ducha prosily každý den (Lukáš 11,13). Proč tedy nepozvat Krista, aby přebýval ve vás skrze Svého Ducha právě teď?

Výzva k chvále:

  • Tak mnoho lidí je otevřených a vnímavých k našemu svědectví a našemu chápání Písma, a to jen díky krizi. Chvála Bohu, že během této nákazy mnohé zachraňuje, aby s Ním mohli být po celou věčnost!

Podněty k modlitbám:

  1. Modlete se za jednotlivce, kteří se musejí potýkat s útlakem a posednutím démony. Modlete se, aby byli vysvobozeni ze satanovy moci. Modlete se za rodiny, obzvláště pak za děti, jejichž rodiče jsou takto postiženi.
  2. Modlete se za tisíce nových skupinek a nově založených sborů po celém světě. Modlete se, aby zůstaly silné a živé, navzdory současné krizi.
  3. Modlete se za kazatele a vedoucí sborů v zemích s velmi nízkou úrovní zdravotní péče.
  4. Modlete se za stanice Adventistického rádia po celém světě, aby mohli získat ty, kteří ještě získáni nebyli.