Deň 58 – Modlitebné podnety – sobota, 23. mája 2020

Blahoslavená chudoba

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ – (Matúš 5,3; SEP)

„Ponúknutú Kristovu pomoc ocenia len tí, čo vedia, že sami sa nemôžu zachrániť, ba ani urobiť dobrý skutok. Oni sú tí chudobní duchom, ktorých Spasiteľ nazýva blahoslavenými. Koho Duch Svätý usvedčí z hriechu, toho Kristus vedie k pokániu a odpúšťa mu. Tí, ktorých Duch Boží usvedčil z hriešnosti, poznávajú, že v nich nie je nič dobré a že všetko, čo doteraz robili, bolo vždy poškvrnené hriechom a sebectvom. Podobní úbohému publikánovi zostávajú obďaleč a neodvažujúc sa ani zrak pozdvihnúť k nebu vravia: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“ (Lukáš 18,13) (…) Tí, čo si uvedomujú svoju veľkú duchovnú chudobu a cítia, že v nich nie je nič dobré, môžu pohľadom upretým na Ježiša dosiahnuť spravodlivosť a duchovnú silu. (Myšlienky z Vrchu blahoslavenstiev, str. 16-17)

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE: Samo-spravodlivosť – všetko prenikajúci a často podvedomý postoj, ktorý nás zvádza do zmýšľania a cítenia, že sme vlastne dobrí – je tou najväčšou prekážkou v ozajstnom prijatí osobného spasenia v Ježišovi. Keď si uvedomíme našu duchovnú chudobu, našu celoživotnú a zúfalú potrebu po Ježišovi, a ako dôsledok veríme výlučne v Neho – že nás okamih za okamihom plne a dokonale vylieči z každej stopy hriechu, tak len potom môžeme mať istotu spasenia.

Prídeš dnes k Ježišovi taký, aký si, s Tvojim zlomeným a hriešnym ja? Prečo si výhradne neprivlastniť Jeho krv, Jeho život a smrť ako prostriedky na záchranu? Prečo Ho nepoprosiť o vykorenenie sebestačnosti, ktorá je stále v tvojom srdci a nahradenie vierou v JEHO schopnosť Ťa zachrániť a posilniť na vykonanie dobrých skutkov motivovaných nesebeckou láskou?

DÔVODY NA CHVÁLU:

  • Nolubabalo, D.: „Pane ďakujem Ti za Tvoju ruku, ktorú držíš nad Afrikou. Ďakujem Ti za ochranu. Ďakujem Ti za to, že sa v mojej neprítomnosti staráš o moje deti. Hoden si všetkej chvály.“
  • Phillippe, M.: „V našom meste Kananga pred obmedzením pohybu z dôvodu Covid-19 doteraz neboli žiadne rozhlasové vysielania. Avšak počas tejto krízy máme 4 rozhlasové vysielania za týždeň na 4 miestnych rozhlasových staniciach. Chválime za to Boha!“

MODLITEBNÉ PODNETY:

  1. Modlite sa za to, aby vás Ježiš očistil od samospravodlivosti a aby spôsobil, že si budete vedomí ako veľmi Ho denne a celoživotne potrebujete.
  2. Modlite sa za evanjelistov v Južnej Afrike, ktorí zápasia s rôznymi zdravotnými ťažkosťami a stresom. Modlite sa, aby boli uzdravení a uschopnení nájsť spôsoby na hlásanie evanjelia aj teraz.
  3. Modlite sa za brata Samuela S. Trpí neznesiteľnými bolesťami spodných častí tela a doktori nevedia zistiť príčinu. Taktiež sa modlite za sestru Tabithu N. – v jej srdci bola zistená diera a zápasí s veľkou bolesťou. Modlite sa za ich uzdravenie a aj za uzdravenie mnohých ďalších trpiacich bratov a sestry.
  4. Modlite sa za Čínske komunitné centrum na Jakarte v Indonézii. Od 9. mája do 20. júna 2020 realizujú každú sobotu online evanjelizačné stretnutia. Prvé online stretnutie sledovalo približne 3000 divákov a viac ako 260 sa prihlásilo na biblické hodiny.