Den 59 – Podněty k modlitbám – neděle, 24. května 2020

Čas pláče prolomen

„Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.“ Mat 5,4 (ČEP)

„Pláč, o němž se tu mluví, je opravdová lítost nad hříchem … když je člověk přitažen, aby pohlédl na Ježíše vyvýšeného na kříži, poznává hříšnost lidské povahy. Poznává, že to hřích bičoval a ukřižoval Pána slávy. Poznává, že zatímco byl milován nevýslovně něžnou láskou, projevoval ve svém životě soustavně nevděčnost a neposlušnost. Zapřel svého nejlepšího přítele a potupil nejvzácnější dar nebes. Sám znovu ukřižoval Syna Božího a znovu probodl jeho krvácející raněné srdce. Široká, černá a hluboká propast hříchu ho odděluje od Boha, a proto se zlomeným srdcem pláče. Takový plačící „bude potěšen“. Bůh nám ukazuje naši vinu; abychom šli ke Kristu, nechali se jím vysvobodit z otroctví hříchu a radovali se ve svobodě dítek Božích. V pravé lítosti smíme přijít ke kříži a složit tam svá břemena.” – Myšlenky z hory Blahoslavenství (MB 9-10)

OTÁZKY NA SRDCE:

Udělal sis někdy čas na to, aby sis plně uvědomil, čeho pro tebe Ježíš v nejtemnějších hodinách svého umírání dosáhl? Když pohlédneš na vyvýšeného, ukřižovaného, hřích nesoucího Spasitele, dovolíš těmto výjevům proniknout do svého srdce? Pomůže ti ztotožnění se s Jeho utrpením, když zakoušel druhou smrt namísto tebe, uvědomit si ohavnost svých oblíbených hříchů? Proč právě dnes nezačít plakat pro svoje hříchy, zvlášť pro ty, kterých ses dosud nechtěl vzdát? Vyznej je Ježíši! On ti ochotně odpustí. On tě potěší. On ti daruje vítězství. 

VÝZVY K CHVÁLENÍ:
  • Diane T.: “Chválí Boha za příležitost účastnit se Virtual ARME Bible Camp! (Online verze ARME Biblického tábora) Jaké bohaté požehnání v tomto čase.”
  • Iris R.: ”Byla jsem závislá na nutkavém sledování Netflixu. Přečetla jsem vždy pár biblických veršů abych uklidnila svědomí a pak se zase dál dívala. Po týdnu modliteb na naší škole mě Bůh přesvědčil, abych tuto aplikaci smazala. Po chvíli jsem se k tomu vrátila a začala sledovat pouze biblické filmy, ale nedokázala jsem se ovládat, byla jsem znovu pod satanovou nadvládou. Volala jsem k Bohu. Další den mi můj kazatel daroval Andrewsovu studijní bibli. Radovala jsem se a se slzami děkovala Bohu za Jeho zásah. Připomněl mi text z Filipským 2,13 ‘neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.’ (ČEP) Chválím Boha za to, že mě usvědčil a naplnil svoje zaslíbení. 
MODLITEBNÍ PODNĚTY:
  1. Modli se za jasnější porozumění tomu, co se stalo na kříži. Modli se, aby ti Bůh pomohl nenávidět hřích a milovat spravedlnost. 
  2. Modli se za náborovou práci v Malawi, také za finanční podporu začínajícímu sanatoriu a zdravotně misijní dílo v této oblasti. 
  3. Modli se, aby lidé nebyli vykolejeni konspiračními teoriemi, ale aby měli upřené oči na Ježíše a Jeho pravdu. 
  4. Modli se za členy sboru CASD Peter’s Rest (“Petrův odpočinek”) v St. Croix na Panenských Ostrovech. Jejich sborová budova kompletně vyhořela. Modli se za moudrost v tom, co dělat dál. Modli se, aby se tato ztráta obrátila ve vítězství pro Ježíše.