Materiál pre hlbšie štúdium

Krása pokory „Výzva srdca“

„Pokorte sa pred Pánom a povýši vás.“ Jakub 4,10 (SLB)

Celý nasledovný text môže byť náročný na obsiahnutie a spracovanie počas jedného prečítania. Preto vás povzbudzujem, aby ste sa ním zaoberali dlhší čas (kľudne choďte pomaly, môže to zabrať aj viacero dní), modlite sa a robte reflexiu nad Božím slovom v uvedených porovnaniach. Keď si uvedomíte všetky svoje zlyhania, nezúfajte. Zlyhávame všetci a preto sme v tom všetci spolu. Avšak dobrou správou je, že Boh zasľúbil, že On môže zmeniť naše srdcia. (1. Jánov 1,9-10; Ezechiel 36,26)

Bolo nám povedané „Neexistuje nič, čoho by sa Satan bál tak veľmi, ako toho, že Boží ľud vyčistí cestu a odstráni z cesty každú prekážku, takže Pán bude môcť vyliať Jeho Ducha na zomdlievajúcu cirkev… Pozdný dážď príde a Božie požehnanie naplní každú dušu, ktorá je očistená od všetkého znesvätenia. Našou prácou dnes je poddať naše duše Kristovi, takže budeme spôsobilí na čas osvieženia z Pánovej prítomnosti – budeme vhodní pre krst Duchom Svätým.“ (Last Day Events,  Udalosti posledných dní, str. 192 – 193)

Biblia nám hovorí, aby sme skúmali naše srdce (Žalm 139,23-24). Naše srdce skúmame, avšak nie preto, aby sme sa neprestajne zaoberali našimi slabosťami, ale preto, aby sme si mohli uvedomiť našu obrovskú potrebu a utiekli sa k Ježišovi. Z objavu niektorých vecí o samých sebe môžete byť šokovaní, avšak nepoddávajte sa týmto slabostiam a ani sa nestarostite o to, či môžete, alebo nemôžete byť zachránení. Spasenie je zasľúbené všetkým, ktorí vyznávajú svoje hriech a hľadajú Ježiša. Nikdy na to nezabudnite! S týmto na mysli, sa poďme pozrieť na vec. Bez akýchkoľvek príkras ideme priamo k hlavnej myšlienke kontrastu medzi pýchou a pokorou.

Krása pokory ~ Kontrast medzi pýchou a pokorou

 • Pýchou naplnení ľudia vidia všetko dobro, ktoré robia a cítia sa hodní spásy.
 • Pokorní nesebeckí ľudia vedia, že spasenie získajú jedine skrze Kristovu spravodlivosť.

„Spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, (a to) kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého“ – Títovi 3,5 (SLB)

 • Pýchou naplnení ľudia sa cítia sebavedomí a sú hrdí na to, koľko toho vedia.
 • Pokorní nesebeckí ľudia pociťujú pokoru pri vedomí toho, koľko sa ešte potrebujú naučiť.

Potom vošiel kráľ Dávid do stánu Božieho a posadil sa pred Hospodinom a povedal: „Kto som ja, Pane, Hospodine, a kto je môj dom, že si ma doviedol až sem?“ – 2. Samuelova 7,18 (Roh)

 • Pyšní ľudia ďakujú Bohu za to, že nie sú ako svetskí ľudia okolo nich.
 • Pokorní nesebeckí ľudia si uvedomia, že „pýcha“ samotná je rovnako smrteľná ako hriechy sveta.

„Každé pyšné srdce je ohavnosťou Hospodinovi; ruku na to, že nezostane bez trestu! – Príslovie 16,5

 • Pýchou naplnení ľudia prechovávajú zášť, pretože majú problém povedať „Mýlil som sa. Prosím, odpustíš mi?“
 • Pokorní ľudia nemajú problém rýchlo povedať „Prepáč, poďme na probléme popracovať.“

Keby si teda prinášal dar na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a potom príď a obetuj svoj dar.“ – Matúš 5,23.24

 • Pýchou naplnení ľudia sa zvyknú zameriavať na zlyhania a slabosti druhých. Zlomenosť druhých ľudí ich nepohne.
 • Pokorní ľudia hlboko preciťujú vlastné slabosti a obrovskú duchovnú potrebu, sú citliví k zlomeným ľuďom.

Spoľahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov.“ – 1. Timotejovi 1,15

 • Pýchou naplnení ľudia musia dokázať, že majú pravdu a vyhnúť sa poníženiu aj v prípade, že sa mýlia.
 • Pokorní nesebeckí ľudia sú ochotní vzdať sa „práva na pravdu“ aj v situáciách kedy majú pravdu, pretože chcú byť radšej spravodlivý pred Bohom ako mať pravdu pred ľuďmi.

„Lepšie je totiž trpieť, ak to bude Božia vôľa, keď robíte dobre, než keď robíte zle.“ – 1. Petrova 3,17

 • Pyšní a zištní ľudia sebecky strážia svoj osobný priestor, čas a ich reputáciu.
 • Pokorní a nezištní ľudia majú veľkorysého ducha štedrosti a sú ochotní  byť v nepohodlí. Dovoľujú Bohu, aby chránil priestor, čas a reputáciu.

„Dávajte a bude dané aj vám — mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám.“ – Lukáš 6,38

 • Pyšní a sebeckí ľudia sú príliš zaneprázdnení, než aby si všimli alebo podali pomocnú ruku „malým ľuďom“ v ich životoch, teda tým, ktorí im nijakým spôsobom nie sú na úžitok.
 • Pokorní a nesebeckí ľudia vždy hľadajú ako poslúžiť a pomôcť aj tým „najmenším“ ako keby slúžili Ježišovi.

Kráľ im odpovie: „Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ – Matúš 25,40

 • Pyšní a zištní ľudia prahnú po uznaní a potlesku a dychtia po povýšeniach, trofejách a oceneniach.
 • Pokorní a nesebeckí ľudia túžia byť vernými tak, aby bolo vidieť Božiu slávu a odťahujú sa od uznania alebo potlesku.

„Nie nám, Hospodine, nie nám, ale svojmu menu daj česť pre svoju milosť, pre svoju pravdu.“ – Žalm 115,1 (Roh)

 • Pýchou naplnení ľudia rýchlo vystavujú na obdiv svoje tituly a úspechy a cítia sa oprávnení na špeciálne zaobchádzanie s nimi.
 • Pokorní ľudia nepotrebujú hovoriť o ich titulov a úspechoch. Pokiaľ je Bohu priznaná sláva, tak im nerobí problém byť nepovšimnutými.

„Mnoho ľudí sa chváli svojou vernosťou, ale ktože nájde spoľahlivého muža?“ – Príslovia 20,6 (SEB)

 • Pyšní ľudia používajú ich život a akýkoľvek vplyv, ktorí získali ako pódium pre vystavovanie samých seba na obdiv.
 • Pokorní ľudia pódium a vplyv, ktorý im dal Boh na to, aby hľadali ako vyvýšiť Krista a uistili sa, že je vidieť iba On.

On musí rásť a ja sa musím umenšovať.“ – Ján 3,30

 • Pyšní ľudia majú problém slúžiť a podriadiť sa druhým, predovšetkým ľuďom v pozícii autority alebo vodcovského postavenia.
 • Pokorní ľudia, ako Ježiš, slúžia všetkým v pokore, bez ohľadu na ich status alebo pozíciu. Tých, ktorí im nie sú na osoh dvíhajú s rovnakým rešpektom, s akým podopierajú tých, ktorí majú nad nimi autoritu.

„A kto by chcel byť medzi vami prvý, bude váš otrok. Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých.“ – Matúš 20,27-28

 • Pýchou naplnení ľudia vždy premýšľajú o všetkých dobrých veciach, ktoré pre Boha robia a tom, ako sa zbor alebo oddelenie služby bez nich nezaobíde.
 • Pokorní a nesebecky orientovaný ľudia si sú vedomí toho, že bez Boha neurobia nič hodnotné pre Jeho Kráľovstvo. Cítia sa pokorne keď ich vôbec Boh na niečo použije.

Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči.“ – Filipanom 2,13

 • Pyšní a zištní ľudia sú častokrát chladní, vzdialení, strnulí, neodpúšťajúci a neprístupní. Pri nedorozumeniach čakajú, kým druhí urobia prvý krok.
 • Pokorní ľudia sú vrúcni, milujúci a prívetiví v ich správaní, odpúšťajú a sú ľahko prístupní. Rýchlo pristupujú k napraveniu chýb a zmiereniu.

Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi.“  – Efezanom 4,31-32

 • Pýchou naplnení ľudia pri vystavení kritike často zaujímajú obranný postoj a nechcú aby druhí vedeli, že urobili chybu alebo zlyhali.
 • Pokorou naplnení ľudia prijímajú kritiku s otvoreným srdcom a hľadajú ako na základe nej môžu porásť. Príliš ich neznepokojuje keď ostatní vidia ich zlyhania.

 „Lebo Hospodin karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád.“ – Príslovia 3,12

 • Pýchou naplnení ľudia majú tendenciu kráčať osamote a len s ťažkosťou zdieľajú ich duchovné zápasy a potreby s ostatnými.
 • Pokorou naplnení ľudia sú ochotní byť otvorení, zraniteľní a prirodzení pred ostatnými. Nezaujíma ich, či vyzerajú slabo, ale chcú byť autentický preto, aby Božia sila mohla byť oslávená aj v časoch ich slabosti.

Ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. – 2. Korinťanom 12,9

 • Pýchou a sebectvom naplnení ľudia pri vyznávaní hriechov, zvyčajne Bohu vyznávajú hriechy vo všeobecnosti. „Drahý Bože, prosím Ťa, odpusti mi všetky moje hriechy.“
 • Pokorou naplnení ľudia, keď vyznávajú svoje hriechy Bohu, vždy vyznávajú konkrétne hriechy. „Drahý Bože, prosím odpusti mi ……………. .“

„Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého.“ – Jakub 5,16

 • Pýchou naplnení ľudia si dávajú pozor, aby boli vnímaní ako osoby hodné rešpektu a nie ako „atrakcia“. Preto často žijú s tzv. samospravodlivou „fasádou“ na tvári.
 • Pokorou naplnení ľudia sa viacej zaujímajú o to, aby boli spravodliví pred Hospodinom a preto sa odvracajú od všetkých foriem pokrytectva alebo dvojitého spôsobu života.

Hospodin však povedal Samuelovi: „…Ja neposudzujem tak ako človek. Ten si všíma zovňajšok, Hospodin si však všíma srdce.“ – 1. Samuelova 16,7

 • Pýchou a egom naplnení ľudia sa porovnávajú s druhými a cítia sa hodní úcty a spásy.
 • Pokorou naplnení ľudia poznajú ich autentický hriešny stav a chvália Boha za to, že poslal Jeho Syna aby, hoci nezaslúžene, mohli prijať spasenie a česť.

„No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ – Rimanom 5,8

 • Pýchou naplnení ľudia si myslia, že ich sú relatívne v pohode, avšak v skutočnosti sú slepí a nevidia skutočný stav ich srdca.
 • Pokorou naplnení ľudia neprestajne zachovávajú postoj „Bože, buď milosrdný mne hriešnemu!“

Mýtnik však stál v diaľke a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu, bil sa do pŕs a hovoril: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ – Lukáš 18,13

 • Pýchou naplnení ľudia si myslia, že nepotrebujú oživenie, ale myslia si, že všetci ostatní ho potrebujú. (V skutočnosti, približne v tejto chvíli, si v mysli robia zoznam všetkých, ktorí tento zoznam potrebujú prečítať.)
 • Pokorou naplnení ľudia sú prví, ktorí si priznajú, že denne potrebujú duchovné oživenie! Neustále pociťujú potrebu po čerstvom vyliatí Ducha Svätého do ich sŕdc a životov.

„Či nás znova neoživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať?“  – Žalm 85,7

„Zmiluj sa nado mnou, Pane, veď celý deň volám k tebe!“ – Žalm 86,3

„Krása Pokory“ bola revidovaná a upravená Melody Masonovou z prednášok Nancy DeMoss Wolgemuthovej o zlomenosti. Táto kapitola je použitá so súhlasom www.ReviveOurHearts.com . Túto výzvu srdca si môžete stiahnuť z internetovej stránky www.revivalandreformation.org