Deň 72 – Modlitebné podnety – sobota, 6. jún 2020

Pomocník, Zástupca, Tešiteľ

„Ja vám však hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám.” – (Ján 16:7)

„Duch Svätý bol najväčší zo všetkých darov, ktoré Kristus vyprosil od svojho Otca na povznesenie svojho ľudu. Duch má prísť ako znovuzrodzujúci činiteľ, bez ktorého by Kristova obeť zostala bez účinku. …Odolať hriechu a zvíťaziť nad ním môže len mocné pôsobenie tretej božskej Osoby, …Duch Svätý robí účinným dielo, ktoré vykonal Vykupiteľ sveta. On očisťuje srdce. Skrze Ducha Svätého sa veriaci stáva účastníkom božskej prirodzenosti. Kristus poslal svojho Ducha ako božskú moc, ktorá má v človekovi premáhať zdedené i vypestované sklony k zlu, a cirkvi má pomôcť získať jeho povahu. O Duchu Svätom Ježiš povedal: ‚On ma oslávi.‘“ – (Túžba vekov, str. 471, v anglickom origináli str. 671)

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE:
Už si niekedy plne ocenil neuveriteľný dar Ducha Svätého? Je súčasťou Svätej Trojice, božskej Osoby a bol nám poslaný ako dar od Ježiša. Hovorí, vedie, usvedčuje, pomáha, utešuje, premieňa a posilňuje Ťa na ceste Tvojej transformácie do podoby nášho milujúceho Ježiša.
Cítiš sa príjemne pri myšlienke na pozvanie Ducha Svätého do Tvojho života? Už si ho zažil  „pri robení účinným diela, ktoré vykonal Vykupiteľ sveta?”
Prečo neprijmeš dar Ducha Svätého od Ježiša a nepozveš Ho do Tvojho srdca, s tým, že mu dáš prístup do každého aspektu Tvojho života?

DÔVODY K CHVÁLE:

  • Nicole P.:  Mohla som vidieť, ako počas spoločných hier a prác bez ostatných kamarátov, sa medzi mojimi deťmi prehĺbili vzájomné vzťahy. Mali sme viac času na ranné a večerné pobožnosti, bez toho, že by niekto chýbal kvôli škole alebo práci. Spoločnou prácou sme v našej domácnosti zvládli veľa vecí. A taktiež sme mali množstvo skvelých rodinných debát o udalostiach konca.
  • Gabriel A.: Ďakujem Bohu za výnimočné uzdravenie, ktoré urobil počas týchto 100 dní modlitieb. Náš hlavný spevák sobotnej školy nám povedal o zvláštnej chorobe v jeho nohe. Po príhovorných modlitbách ho Boh uzdravil a tento človek mohol v zbore slúžiť už nasledujúcu sobotu 23. mája.

MODLITEBNÉ PODNETY:

  • Modlite sa za členov v Nigérii, ktorí sú prenasledovaní a obťažovaní rôznymi banditmi a dokonca aj miestnymi úradníkmi.
  • Modlite sa plány vybudovania centra životného štýlu v meste Puncak, Západnej Jáve. Je potrebný finančný zázrak!
  • Modlite sa za Martinu R., ktorá už dva roky zápasí s auto-imunitným ochorením. Jej ochorenie jej znemožňuje zapojiť sa do Božej služby
  • Modlite sa za centrum „Origins” (Počiatky) na Galapágach. „Origins” je prvé high-tech (technicky pokrokové) cirkevné múzeum. Oslovuje turistov z celého sveta. Proste Boha, aby na toto miesto položil svoju ruku, priviedol návštevníkov a aby skrze zamestnancov prehováral k hosťom.