Den 75 – Podněty k modlitbám – úterý, 9. června 2020

Obraz Ježíše Krista

„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.“ (Galatským 5,22.23 ČEP)

 „Když přijmeš Kristova Ducha – Ducha nesobecké lásky a práce pro druhé – porosteš a poneseš ovoce. Ve tvé povaze uzraje ovoce Ducha. Tvá víra zesílí, tvé přesvědčení se prohloubí a tvá láska se zdokonalí. Stále více a více budeš zrcadlit podobu Ježíše Krista v tom, co je čisté, ušlechtilé a krásné.
…. Toto ovoce se nemůže nikdy ztratit, ale přinese podle svého druhu další úrodu pro věčný život.“ (Kristova podobenství, COL, str. 67-68)

Otázky k zamyšlení:
Duch nás vede k Ježíši. Když zůstáváme v Ježíši tím, že jsme každý den ve spojení s Duchem svatým, tak On v nás vytváří povahu, která odráží každý den trochu více, nesobecký, sebe-obětující se, a laskavý charakter Kristův. To je celoživotní proces proměny. Stejně jako se mango neobjeví hodinu poté, co bylo zaseto semeno, ale trvá to určitou dobu, než vyroste strom, který časem přinese ovoce, také dílo posvěcení je procesem, který určitou dobu trvá.
Buď si však jist, že skrze odevzdání se a věrnost, každý aspekt ovoce Ducha se v tvém životě stane zjevnějším!
Dovolil jsi Duchu svatému, aby v tobě pěstoval své ovoce? Existují některé druhy ovoce Ducha, na kterých jsi mu bránil pracovat? Je tvým přáním zobrazovat Ježíše čím dál tím víc, dokud lidé v tobě neuvidí Ježíšův charakter lásky?

Výzvy k chvále:

  • Jones S.: Děkuji Pánu Bohu za 100 dní modliteb. Přinesly světlo do mého života. Otevřel jsem v této době adventistickou pekárnu a využívám ji k šíření Božího slova. Díky působení Ducha svatého, jeden člověk, který dostával zprávy, se rozhodl, že se stane Adventistou sedmého dne. Děkuji Bohu, že mi ukazuje různé cesty, jak můžeme šířit Jeho Slovo a uspíšit Jeho příchod!
  • Bratr P.: Během uzavření jsem si procházel obdobím, kdy jsem si kladl různé otázky a každý týden, mi Bůh odpověděl na mé otázky skrze různá poselství a zkušenosti, které sdíleli autoři 100 dní modliteb. Děkuji Ti, Pane, za Tvou velikou lásku a za chvíle, kdy se můžeme sdílet se světem.

Podněty k modlitbám:

  • Modleme se za kazatele, starší a laické kazatele na světě, kteří se zapojují do různých evangelizačních programů online.
  • Modleme se za církev adventistů na Islandě, kde je málo členů a Island je velmi sekulární země. Modleme se, aby došlo k výraznému posunu, oživení, aby Ježíš mohl sklidit obrovskou žeň.
  • Modleme se adventistické rehabilitační centrum pro alkoholiky a drogově závislé v hlavním městě Guatemaly. Více než 1.500 lidí bylo pokřtěno během devíti let služby, kromě toho, že byli vysvobozeni od závislosti. Prosím, žádejte Boha, aby i nadále žehnal, staral se a měnil životy pro věčnost.
  • Modleme se za Adventistickou veganskou restauraci v Byron Bay v Austrálii. Byla ohodnocena jako nejlepší v populární Australské turistické lokalitě. Modlete se, prosím, aby Bůh žehnal tuto službu a působil skrze ní na srdce lidí.