DEŇ 86 – MODLITEBNÉ PODNETY – Sobota, 20. júna 2020

PRÍSĽUB NÁDEJE

„Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.
V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby to nebolo tak, povedal by som vám to,
pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem
zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.“ –
Ján 14:1-3

„Nemáme tu žiadny domov; sme len pútnici a cudzinci, prechádzajúci do lepšej krajiny, dokonca nebeskej krajiny. Upriamte svoju myseľ na tieto veci a keď to robíte, Kristus bude priamo po vašom boku. “ – Life Sketches of Ellen White, (Život a dílo Ellen Whiteovej),str. 293

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE:

Vďaka Božej milosti, milosrdenstvu a láskavosti, nám bola daná nádej. Je to nádej na lepší zajtrajšok, nádej na odpustenie a víťazstvo nad hriechom a nádej na večný život. Satan a tento svet nám ponúkajú nespočet dôvodov, aby sme sa vzdali života, ale v Ježišovi „všetky Božie zasľúbenia, koľko ich je, sú v ňom áno“ (2. Korintským 1:20).

Rozhodnete sa chopiť sľubov nádeje, ktoré vám boli dané v Božom slove a ktoré vám zaručila Ježišova krv? Požiadate Ho, aby vám pomohol držať oči uprené k nádeji na Jeho druhý príchod a večný život s Ním?

DÔVODY NA CHVÁLY:

  • Anonym: Modlili sme sa k Bohu, aby poskytol prostriedky na vybudovanie zboru a On pracoval na srdci bohatého podnikateľa, aby daroval potrebné zdroje!
  • Prípady COVID-19 v Európe a na iných miestach po celom svete pomaly klesajú. Miera hospitalizácie klesá, aj keď sa krajiny znovu otvárajú hranice pri súčasnom zachovaní sociálnej dištancie a iných predpisov.

ŽIADOSTI O MODLITBU:

  • Modlite sa k Ježišovi, aby vám dal nové odhalenie slávnej nádeje, ktorú v ňom máte.
  • Modlite sa za obrátenie vašich rodinných príslušníkov, priateľov, spolupracovníkov a mnoho mien, ktoré boli zaslané tímu 100 dní modlitieb.
  • Modlite sa za členov, ktorí bojujú duchovne, fyzicky alebo ekonomicky, aby zostali silní počas rôznych pokušení a hľadali pomoc u Ježiša.
  • Modlite sa za rôzne cirkvi a zbory v združení Južného Anglicka. Modlite sa za finančné zázraky, aby mohli zriadiť zbory a zrekonštruovať súčasné budovy tak, aby lepšie slúžili komunitám v ich okolí.