Den 98 – Podněty k modlitbám – čtvrtek, 2. července 2020

Půjdu … do mého města

„Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu, …“ Jer 29,7 (ČEP)

“Stále je mi ukazováno jak důležité je vytvářet cesty do velkých měst. Po mnoho let na nás Pán ohledně tohoto úkolu naléhal, přesto vidíme jen relativně málo uskutečněného v největších centrech naší populace. Pokud se rozhodným způsobem nechopíme této práce, Satan znásobí těžkosti, které nebude jednoduché zdolat. Jsme velice pozadu v práci, která by měla být vykonána v těchto dlouhodobě opomíjených městech. Práce bude nyní mnohem náročnější než by byla před několika málo lety. Pokud se ale chopíme díla v Pánově jménu, překážky budou zničeny a rozhodná vítězství budou naše.” – Ministry to the Cities,p. 25

Otázky k zamyšlení

Většina světa žije ve městech. Zatímco prosíme Boha, aby nám ukázal, kdy se máme přestěhovat na venkov, neměli bychom zanedbávat práci ve městech. Miliardy lidí jsou beznadějně polapeni v závislostech, hluku, rozptýleních, a velkoměstském životě.

Modli se, aby ti Bůh dal břemeno služby městům. Možná že tě volá, abys založil “centrum vlivu,” nějaké na službě založené podnikání, jehož cílem by bylo oslovit ztracené duše ve městech našeho světa. Možná, že tě povolává, aby ses ty a tvůj sbor zapojil celostním způsobem oslovováním lidí skrze rozličné služebnosti ve tvém městě.  Proč dnes neprosit Boha, aby ti ukázal jak nejlépe sloužit lidem ve tvém městě?

Výzvy k chvále

  • Grant L.: Vláda v JAR přistoupila k zavedení šestidenní školní docházky, včetně sobot, aby nahradila dny v karanténě. Představitelé Jihoafrické unie žádali vládu, aby dovolila adventistickým studentům neúčastnit se v sobotu výuky a vláda tomuto požadavku vyhověla.
  • Dalmas O.: Chvála Všemohoucímu Bohu protože je věrný ve Svých zaslíbeních! Pracuji jako kolportér v Keni. Prožíval jsem Boží požehnání během pandemie. Od března jsem zaznamenal nárůst prodejů a tento trend se nemění. 
  • Amanda M.: Jsem v kontaktu s americkými vojáky ve válečné zóně. Sdílím s nimi 100 dní modliteb a vidím, jak Bůh pracuje na jejich srdcích a jak mění jejich rozhodnutí.
  • Anonym: Jak daleko sahají moje vzpomínky, můj táta byl vždycky alkoholik. Jako rodina jsme se modlili, aby ho Pán osvobodil z těchto pout a on to zcela jistě udělal! Můj otec se také zapojil do skupinek v rámci 100 dní modliteb a dokonce se nadchl pro vedení modlitebních setkávání!
  • Dostaly se k nám zprávy o mladých dětech, které se nadšeně účastní modlitebních setkání po celém světě! Chvála Bohu za Jeho Ducha, který skrze ně pracuje!

Modlitební podněty

  1. Modli se za tvé město a města ve světě, která se stále více mění v Sodomu a Gomoru. Modli se, aby Bůh tobě, tvé rodině a tvému sboru pomohl utvářet centra vlivu, služebnosti a různé cesty, jak oslovit miliardy jejich obyvatel bloudících v temnotě.
  2. Modli se za obchod se zdravou výživou v Lotyšsku, který otevřel jeden mileniálský inženýr, který opustil svou práci, aby se naplno věnoval tomu, co nazývá “evangelizační podníkání.” Pros Boha, aby požehnal jeho byznysu, aby mu pomohl vytvořit spojení s komunitou a aby zákazníci měli hlad po jídle, které jim přinese věčný život.  Modli se za všechna centra vlivu po celém světě a za to, aby mnoho dalších adventistů rozjelo misijně založené podniky. 
  3. Modli se za juice-bar v Ogdenu, v Utahu, který se snaží cílit na mladé lidi. Modli se prosím za úspěch a za to, aby se tato služebnost rozšířila v mnoha jiných místech po celém světě.
  4. Modli se za Vibrant Life – zdravotní a wellness kliniku v Bangalore v Indii, která nabízí přírodní léčbu na chronická onemocnění jako je vysoký tlak, obezita a cukrovka. Prosím, žádej Boha, aby vylil Svého Ducha na personál, aby Jeho láska proudila skrze ně k lidem, kterým slouží.