Den 99 – Podněty k modlitbám – pátek, 3. července 2020

Půjdu … do Mého Světa

„Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.“ Zj 14,6 (ČEP)

Bůh vám podává jednu ruku – víru – chopte se této Jeho mocné paže a s jeho další rukou – láskou – dosáhněte k hynoucím duším. Kristus je cesta, pravda a život. Následujte Ho. Nechoďte podle těla, ale podle Ducha. Jděte stejnou cestou jako chodil On. Toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Dílo, které máte vykonat je činit vůli Toho, kdo udržuje váš život pro Svou slávu. Pokud se namáháte pro sebe, nemůžete z toho mít nic. Namáhat se pro dobro druhých, mít menší starost o sebe a být opravdovější v odevzdání všeho Bohu, to bude pro Něj přijatelné a bude to odměněno Jeho bohatou milostí. Svědectví 2, str. 170

Otázky k zamyšlení

Adventisté sedmého dne mají unikátní prorocké poslání hlásat Trojandělské poselství celému světu v přípravě na Ježíšův Druhý příchod. Tato poselství můžeme shrnout takto:

 1. Bůh je váš Stvořitel, jste jím milovaní a touží po vás. Přijměte jeho dar milosti a soud bude ve váš prospěch.
 2. Tento svět se všemi jeho Bohu nepřátelskými zřízeními je zkažený, nejistý a padlý. Slož svou důvěru jedině v Boha.
 3. Satan, původce vší smrti, bídy, sobectví a bolesti, hříchu a všech, kdo přijímají Jeho podvody bude brzy zničen aby mohla být v celém vesmíru obnovena spravedlnost a láska. Jedině ti, kdo složili naději v milujícího Spasitele Ježíše Krista budou věčně zachráněni a proměněni v nové lidi, kteří odrážejí nesobeckou Boží lásku. 

Je tvou touhou udělat všechno, co je v tvých schopnostech, abys oslovil tento ztracený svět Boží láskou a poselstvím o pokání, spasení a soudu? Budeš zářit jako Ježíšuv vyslanec v tomto temném světě? Budeš stát, žit, mluvit, pečovat, žehnat a milovat, a přitom se držet své prorocké identity jako adventista sedmého dne? 

A pokud nejsi adventista sedmého dne, je tvojí touhou přidat se v této poslední době k Božímu hnutí, být pokřtěn a stát se součástí Ježíšova poslání?

Výzvy k chvále

 • J.S.: Bůh odpověděl zázraky na naše modlitby. Mnozí lidé byli vysvobozeni z moci démonů a čarodějnictví a mnozí byli uzdraveni z duchovních i fyzických nemocí. 
 • Viviana H.: Chvalme Pána že nám během 100 dnů modliteb umožnil začít malou skupinku v našem domě s našimi sousedy a oni tak poznávají Ježíše. 
 • Chadwick A.: Můj chlapeček se málem udusil. Jeho tep byl strašně nízký a nějakou dobu nemohl vůbec dýchat. Nás všechny zachvátila panika a snažili jsme se přijít na to, co dělat. Potom jsem si vzpomněla na zamyšlení ze 100 dnů modliteb, které jsem ten den četla (Hledět na Ježíše), a modlila jsem se, prosila o jeho život. Bůh mi dal pokojné přesvědčení, že nezemře. Prováděli jsme masáž hrudníku asi 15 minut bez jediné známky života, když najednou začal dýchat. Nakonec jsme ho dostali do nemocnice, kde byl stabilizován. Chvála Bohu za to, že ho zachránil!
 • T.E.: Byla jsem velmi požehnána během těchto 100 dnů. Modlila jsem se za mého bratra, který se odvrátil od Boha a své rodiny po 7 let. Dokonce mi ani nepřišel na svatbu. Během těchto 100 dní se však můj bratr zázračně vrátil domů. Vyznal svoje hříchy a teď je plně odevzdaný do Božího díla!
 • Orusoso A.: Během těchto 100 dnů modliteb, jsme já a můj manžel prosili Pána aby nám ukázal rodiny a přátele, které bychom mohli podporovat v krizi. Ačkoliv můj byznys utrpěl finančně během březnové karantény, mohli jsme podporovat různé lidi, ke kterým jsme byli v různých časech vedeni. Před několika dny jsem měla nutkání zkontrolovat svoje finance, jen abych zjistila, že navzdory všem výdajům na každodenní údržbu, narostlým účtům a podpoře druhých, moje finance nijak neutrpěly, tak, jak jsem se původně bála. Chvála Bohu!

Podněty k modlitbám

 1. Modli se aby Bůh tobě a tvé rodině pomohl plně přijmout prorockou adventní misijní identitu ze Zjevení 14. 
 2. Modli se, aby bylo tvoje srdce ochotné jít na misijní pole, ať už to bude v místě tvého bydliště nebo v cizině. 
 3. Modli se za všechny, kteří stále trpí kvůli koronaviru. Modli se za uzdravení a ukončení pandemie. 
 4. Modli se za mobilní kliniku v San Franciscu, která žije z prostředků sboru a poskytuje zdarma lékařské prohlídky, a také zubní a oční péči. Pros Boha, aby pacientům dopřál fyzické, ale i duchovní uzdravení. 
 5. Modli se za jednotlivce, kteří se rozhodli být pokřtěni. Modli se, aby se zamilovali do Ježíše a učinili úplné rozhodnutí se Mu podřídit.