Oživení a reformace

[Překlad úvodního textu z webové stránky Oživení a reformace (Revival and Reformation), která zajišťuje materiály pro 100 dnů modliteb, nebo také pro 10 dnů modliteb.]

Abrahám prijal pozvanie chodiť s Bohom a žiť život vernosti. Mojžiš mal túto skúsenosť cez pôsobivé stretnutie v divočine, tak ako aj skrze denno-dennú skúsenosť počas toho ako viedol boží ľud zo zajatia. Volanie k oživeniu a reformácii zaznievalo skrze prorokov akým bol Eliáš a kráľov akým bol Joziáš. Ján Krstiteľ vyzýval k duchovnému oživeniu a reformácii životného štýlu zatiaľ, čo očakával Ježišov príchod. Učeníci boli vedení k tejto skúsenosti a ona im otvorila dvere k prijatiu Ducha svätého v jeho plnost, aby mohli zvestovať evanjelium.

Tak, ako dvanásti v hornej miestnosti po Kristovom nanebovstúpení, aj my sme konfrontovaní s príkazom naplniť nemožnú úlohu: zvestovať evanjelium svetu, aby mohol prísť koniec. ( Mat 28:18-20, Mat 24,14) Tak ako oni boli zmocnení Duchom Svätým, aby priniesli evanjelium národom, tak aj my máme mať tú istú skúsenosť. Predtým, než učeníci niesli evanjelium z Jeruzalema do všetkých končín zeme, boli inštruovaní najprv čakať na zasľúbený dar- krst Duchom Svätým. 

Tak, ako to bolo u nich, aj u nás musí byť tým prvým čo spravíme, skúsenosť hornej miestnosti- skúsenosť vyznávania, pokánia a úprimné modlitby keď budeme očakávať tento dar.

Boh túži vidieť svoju cirkev zmocnenú Duchom Svätým ako hlasného svedka moci evanjelia v dňoch pred Ježišovým návratom. On povedal, že ak sú naši pozemskí otcovia ochotní dať svojim deťom dobré dary, o čo viac náš nebeský Otec je ochotný dať nám dar Ducha Svätého. Prečo sme teda tento dar neprijali? Určite nie preto, že by nám ho Boh nechcel dať.

Na výročnom zasadnutí rady Generálnej konferencie 2010, svetoví predstavitelia a vedúci cirkvi odpovedali na apel na duchovnú obnovu. Vnímajúc, že vedúci cirkvi na všetkých úrovniach často verejne vyjadrili nezrovnané priority, bolo vydané nasledujúce vyhlásenie:

„Uznávame, že nie vždy sme si uložili ako prioritu hľadanie Boha skrze modlitbu a jeho slovo za vyliatie Ducha Svätého v moci pozdného dažďa. Pokorne vyznávame, že v našich osobných životoch, našej administratívnej praxi a na stretnutiach výborov sme až príliš často záviseli na svojej vlastnej sile. Až príliš často nebola Božia misia na záchranu strateného sveta na prvom mieste v našich srdciach. Niekedy v našej zaneprázdnenosti robením dobrých vecí sme prehliadli najdôležitejšiu vec- poznať Jeho. Príliš často malicherna závisť, ambície a nalomené osobné vzťahy vytlačili našu túžbu po oživení a reformácii a spôsobili že sme pracovali v našej ľudskej sile namiesto jeho Božskej moci.

V svojom premenenom stave, vykazuje cirkev rovnaké charakteristiky aké nachádzame u učeníkov pred Krížom. A práve tak ako učeníci aj my sme povolaní k skúsenosti transformácie v Kristovi. Jeho dielo môže byť dokončené skrze nás jedine ak sme naplnení Duchom Svätým.

Pred mnohými rokmi, Elen Whiteova napísala, že „oživenie pravej nábožnosti medzi nami je najväčšia a najnaliehavejšia zo všetkých našich potrieb. Hľadať toto, by mala byť naša prvá práca.“ Neskôr, dopísala nasledujúce vyjadrenie: 

„Neexistuje nič, čoho by sa satan bál viac, než božieho ľudu, ktorý by uvoľnil cestu odstránením každej prekážky tak, aby Pán mohol vyliať svojho Ducha na oslabenú cirkev a zatvrdilé zhromaždenie.“ ( Volanie po oživení- Vybrané posolstvá, zv.1)

Iniciatíva Cirki adventistov siedmeho dňa nazvaná Oživenie a reformácia je snahou pomôcť cirkvi v odstraňovaní týchto prekážok tak, aby Boh mohol oživiť cirkev svojím duchom, dokončiť dielo odrážajúce jeho charakter a zvestovať evanjelium svetu aby sa pripravil na jeho návrat. Usilujeme sa kultivovať hlbšiu modlitebnú skúsenosť v rámci Adventizmu tým, že povzbudzujeme pravidelnú osobnú modlitbu a skúsenosti mocnej modlitby spoločenstva; skrze plán čítania Biblie s názvom „Ver jeho prorokom“ a skrze spisy Ellen Whiteovej; skrze rozprávanie príbehov premien a osobných stretnutí s Bohom; a cez mocné, biblické zdroje ktoré ti majú pomôcť v duchovnom raste.

Potreba osobnej obnovy a transformácie charakteru nie je nová- je tak stará ako pád človeka do hriechu. Ale je naliehavejšia ako kedykoľvek predtým. Modlíme sa aby tieto iniciatívy vám boli požehnaním, zmocnili vaše osobné svedectvo a prehĺbili vašu osobnú skúsenosť s Kristom v týchto posledných dňoch pred jeho slávnym návratom.