Den 3 – Podněty k modlitbám – Neděle, 29. Března 2020

Vyzpytuj mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení a pohleď, není-li ve mně cesta trápení, a veď mě cestou věčnosti! Žalm 139, 23-24

Satan se ničeho tak nebojí, jako možnosti, že Boží lid odstraní všechny překážky a připraví volnou cestu, aby Pán mohl vylít svého Ducha na unavenou církev. …Každému pokušení, každému skrytému či otevřenému špatnému vlivu se budeme moci s úspěchem postavit na odpor. “Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.” Zacharjáš 4,6; (Selected Messages / Vybrané spisy, sv. 1, s. 124)

  1. Modleme se, abychom si dokázali vzít Davidovu modlitbu ze Žalmu 139 k srdci, abychom se opravdově ptali Pána, zdali je nějaká překážka mezi Ním a námi. A když nám Duch svatý něco zjeví, modleme se, abychom to vyznali a napravili svoje záležitosti s Bohem nebo s druhými.
  2. Modleme se, abychom žili ve víře, ne ve strachu, bez ohledu na okolnosti, v kterých se nacházíme.
  3. Modleme se za zaopatření těch, kteří přichází o zaměstnání, jsou propouštění, nebo neví, kde seženou další jídlo, pokud nebudou moci jít do práce. Modleme se, aby Bůh tyto lidi podržel a zaopatřil každodenní potřeby podle Svých zaslíbení z Iz 33,16 a Fp 4,19
  4. Modleme se, aby členové církve po celém světě pochopili, že Církev adventistů sedmého dne je prorockým hnutím s prorockým poselstvím svěřeným nebem s velmi zvláštním prorockým posláním a že nyní je čas zazářit k Boží slávě.
  5. Modleme se, aby všichni vedoucí církve a členové po celém světě viděli v přerušení setkávání a běžných denních rozvrhů příležitost k tomu, aby si mohli vypěstovat hlubší osobní vztah s Ježíšem.