Den 9 – Podněty k modlitbám – Sobota, 4. Dubna 2020

Zobrazovat Jeho slávu

“Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.” (Řím 13,8, ČEP)

“Bůh si vyvolil církev, aby se stala nástrojem ke spasení lidí. Byla založena, aby sloužila, a jejím posláním je přinášet světu evangelium. Již od počátku Bůh počítal s tím, že církev představí světu plnost jeho božství a moci. Členové církve, které Bůh povolal ze tmy do svého podivuhodného světla, mají zvěstovat jeho slávu. Církev je zdrojem bohatství Kristovy milosti a skrze ni i nebeské vlády a mocnosti (viz Ef 3,10) nakonec poznají úplný a dokonalý projev Boží lásky.” (Poslové naděje a lásky, PNL 9.2)

Otázky k zamyšlení: Podle epištoly Římanům 13:8 to vypadá, že dlužíme ostatním lidem projevování stejné lásky, jakou nás miluje Bůh. Jak můžeme prokazovat tuto lásku i v obtížných situacích, především když nám druzí ukřivdili? Jak můžeme být Božím nástrojem pro zjevení Jeho slávy?

  1. Modleme se, abychom jako Církev adventistů sedmého dne naplňovali naše poslání, být Bohem vyvoleným nástrojem ke spasení lidí.
  2. Modleme se za některé z našich členů v Keni. Modleme se za odpuštění a uzdravení mezi církevními členy a jednotu a moudrost při hledání způsobů, jak se pohnout kupředu v této koronavirové krizi. Modleme se také o Ducha Svatého, aby ho měli všichni vedoucí v Keni.
  3. Modleme se za nadále utiskované členy církve v africké Burundi. Modleme se, aby skrze jejich svědectví byla vidět Boží láska. Kéž se Boží láska projevuje skrze svědectví těch, kteří chtějí zářit pro Ježíše navzdory velkým nepokojům a utrpení, ať už žijí kdekoliv.
  4. Modleme se, abychom nadále kladli důraz na nové formy evangelizace, oslovování lidí skrze internet nebo jinými způsoby, které jsou v souladu se “sociálním distancováním”, ale udržují silný důraz na Krista, Jeho Slovo, Jeho spravedlnost, Jeho službu ve svatyni a Jeho zachraňující moc během velkého sporu.
  5. Modleme se, abychom dokázali prakticky sdílet Trojandělské poselství, spolu s Božím zdravotním poselstvím, protože jsou to nesmírně aktuální a důležitá poselství v tomto úseku světových dějin.