Den 10 – Podněty k modlitbám – neděle, 5. dubna 2020

V úkrytu Jeho svatostánku

„V den zlý mě schová ve své skrýši, skryje mě v úkrytu svého stanu, na skálu mě zdvihne.“ (Ž 27,5, ČSP)

„Bůh chce vykonat velké věci pro ty, kdož mu důvěřují. Důvod, proč křesťané nepožívají větší síly, je v tom, že příliš věří ve svou vlastní moudrost a nedávají Pánu příležitost, aby projevil svou moc k jejich prospěchu. Bůh pomáhá svým věřícím dítkám v každé nouzi, jestliže v něho vkládají svou plnou důvěru a věrně ho poslouchají.“ (Patriarchové a proroci 366.3 PP 493)

Otázky k zamyšlení: Co to znamená skrýt se v úkrytu Jeho stanu (svatostánku)? Proč máme my křesťané tak malou duchovní sílu? Které dvě činnosti Bůh očekává, že uvidí v našem nitru? Jak můžeme tyto dvě činnosti praktikovat právě nyní, během této krize?

  1. Modleme se za členy církve na Fidži, kteří usilují, aby byli světlem i uprostřed světa ve zmatku. Modleme se, aby byli pilíři naděje a kotvami stálosti uprostřed těchto těžkých časů, aby odráželi Ježíšovu lásku se všemi, které potkají.
  2. Modleme se za místní stanici Hope TV na Fidži, aby se napříč ostrovem stala důvěryhodnou mediální platformou a aby ji Bůh využil k oslovení mnohých pro Jeho království.
  3. Modleme se za studenty misie po celém světě, kteří prožívají pandemii mimo svoje domovy a bez svých blízkých. Modleme se za odvahu a sílu pro naše misionáře.
  4. Modleme se, aby se Bůh nadále staral o ty, kteří přichází o zakázky, jsou propouštěni ze zaměstnání, či dokonce neví, jak budou moci zaplatit za věci denní potřeby nebo jídlo, když nebudou moci pracovat. 
  5. Modleme se za členy církve v Itálii, Francii, Španělsku, Německu a dalších evropských zemích, které koronavirus připravil o jejich blízké a milované. Modleme se, aby cítili Boží přítomnost i v této přetěžké době, která jim dá útěchu i sílu s nadějí pokračovat v cestě životem.