Deň 26 Modlitebné podnety – utorok, apríl 21, 2020

Vedení Slovom

„Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.” (Micheáš 6,8)

„Žijeme v najvážnejšej časti histórie tohoto sveta. O osude hemžiacich sa zástupov ľudí sa čoskoro rozhodne. Naše vlastné dobro ako aj spasenie iných duší závisí na kurze ktorý teraz nadobúdame. Musíme sa riadiť Duchom pravdy. Každý nasledovník Krista by sa mal vážne pýtať: „Pane, čo chceš, aby som robil?“ Potrebujeme sa pokoriť pred Pánom pôstom, modlitbou a meditovať o Jeho Slove, najmä tých čo hovoria o udalostiach súdu. Teraz by sme mali hľadať hlbokú a živú skúsenosť s Bohom. Nemôžeme premrhať ani chvíľku. Okolo nás sa dejú dôležité udalosti; zatiaľ čo sa stále nachádzame na satanom ovládnutej pôde. Nespite, Boží strážcovia; nepriateľ sa ukrýva celkom blízko a je pripravený kedykoľvek zaútočiť. Ak zanedbáš ostražitosť, pritiahne si  ťa a urobí si z teba svoju korisť.“ (Povolanie k oddeleniu sa, str. 69)

Otázky na zamyslenie: Keď čelíte náročnému rozhodnutiu, kam sa obraciate pre múdrosť a radu? Samozrejme, je nám povedané, že kde je mnoho poradcov, tam je bezpečie (pozri Príslovia 11:14). Ale okrem múdrosti našich blízkych, alebo tých, ktorých rešpektujeme, aké princípy ohľadom robenia rozhodnutí nachádzame v Božom Slove? (Viď Príslovie. 3:5,6, Príslovie. 14:12, Mat. 6:33, Jer. 33:3)

Dôvod na vďačnosť: Juhoamerická divízia predložila minulý (Veľkonočný) týždeň zvláštny evanjelizačný program naprieč celou ich divíziou (tak ako to robievala za posledných 50 rokov), ktorý nazvali „Evanjelizácia Svätého Týždňa. Zvyčajne sa stretávajú malé skupiny v domácnostiach a zboroch. V dôsledku koronavírusu divízia ponúkla celý program online, čo malo za následok omnoho vyššiu účasť. Témou stretávania bola myšlienka „Láska podpísaná (napísaná) krvou“. Spoluveriaci mali k dispozícii osobitný program pre deti, dospievajúcich aj dospelých. Chválime Pána za to, že vedúci cirkvi pomáhajú zdieľať Božiu lásku aj takýmito tvorivými spôsobmi.

Podnety k modlitbám:

  1. Modli sa aby tí čo objavili Ježišovu lásku po prvý krát v živote, počas týchto programov v Južnej Amerike, boli schopní rozvinúť svoje začínajúce priateľstvo s Ježišom do trvalého vzťahu, ktorý bude v budúcnosti rásť do krásy.
  2. Modli sa, aby sme my všetci využili ten čas navyše, ktorý nám bol daný s našimi rodinami, na hĺbkové štúdium Písma a aby sme vedeli to isté naučiť naše deti – ako študovať a milovať Božie Slovo.
  3. Modli sa, aby Boží ľud bol naďalej verný v oblasti desiatkov a darov, aj uprostred týchto ekonomických ťažkostí.
  4. Modli sa za tých, čo majú problémy zaplatiť účty a nevedia čo položia na stôl pre ekonomické ťažkosti v dôsledku pandémie. Modli sa, aby Boh naďalej zabezpečoval potreby svojich detí a aby takto vzniklo mnoho svedectiev o Božej vernosti, ktoré by sme mohli v nadchádzajúcich dňoch zdieľať a šíriť.
  5. Modli sa za prácu cirkvi v Libanone, aby Pán naplnil ich finančné potreby a umožnil postup cirkevnej misie.