Den 49 – Podněty k modlitbám – čtvrtek, 14. května 2020

Ježíšův soucit

„Milostivý je Hospodin a spravedlivý, náš Bůh se slitovává.“ (Žalm 116,5 ČSP)

„Duše, které přicházejí k Ježíši, pociťují v Jeho přítomnosti, že i pro ně existuje možnost úniku z hlubin hříchu. Farizeové jimi pohrdali a odsuzovali je; ale Kristus je vítal jako děti Boží, vzdálené od Otcova domu, avšak nezapomenuté v Otcově srdci. A právě kvůli bídě a hříchu jsou ještě větším zájmem Jeho soucitu. Čím dále od Něho odcházejí, tím silnější touha a větší oběť pro jejich záchranu.“ (Christ’s Object Lessons, str. 186, odst. 2 v orig.)

Otázky k zamyšlení: Boží milost k nám je přímý výsledek jeho velkého soucitu pro ty, kdo trpí pod hříchem a jeho následky. V souvislosti s Jeho soucitem, který ti dává v osobě Ježíše Krista, co ti brání jít k Němu, takový, jaký jsi a vzdát mu i ty nejtemnější kouty tvého života právě dnes? On rozumí tvým těžkostem, bojům a pokušením. On jediný může pomoct, vyléčit, odpustit, povzbudit a posilnit. Necháš jeho lásku, milost a soucit roztříštit jakýkoli odpor či lhostejnost, kterou dnes k Němu možná cítíš?

Výzvy k chvále: Mnoho Adventistů a dalších křesťanů si uvědomilo, že jsme žili v komfortu a naše sbory jsme vedli příliš lidsky. Potřebovali jsme slyšet hlas, který nás probudí, abychom žili život víry, modliteb a zázraků, stejně jako prvotní církev. V té době, kdy věřící neměli finance, tituly, budovy nebo instituce, právě kvůli zkouškám a pronásledování a díky přítomnosti moci Ducha svatého, změnili svět a přinesli evangelium do celého světa za pouhých pár let.

Podněty k modlitbám:

  1. Modleme se za sbory na Jamajce. Prosme za členy, kteří tam čelí finančním problémům, stejně jako zaměstnanci a pacienti Andrewsovy nemocnice.
  2. Modleme se za členy sborů a rodin, kteří zápasí se závislostmi na pornografii, alkoholu, cukru, filmech, hudbě a dalších látkách či chováních. Modleme se, aby získali vítězství v Ježíši.
  3. Nesme na modlitbách sbor Windhoek South v Namibii, který se už deset let snaží získat povolení pro koupi pozemku, kde by vystavěli svůj sbor.
  4. Modleme se za pekařství od Adventistů v Gränně ve Švédsku, aby jejich evangelium slyšelo co nejvíce lidí.