Den 52 – Podněty k modlitbám – neděle, 17. květen 2020

Odevzdat se Ježíši

„Áron říkal všechna slova, která Hospodin řekl Mojžíšovi, a on činil ta znamení před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin navštívil syny Izraele a že pohleděl na jejich soužení, poklekli a klaněli se“ (Exodus 4,30.31, ČSP)

„Chceš se Bohu odevzdat, cítíš se však mravně slabý, jsi v zajetí pochybností a podléháš zvykům svého hříšného života. Tvé sliby a předsevzetí jsou jako stavby na písku. Nejsi pánem svých myšlenek, svých pocitů a sklonů. Nedostál jsi slibům a nesplnil jsi závazky, a to podkopává tvou důvěru ve vlastní upřímnost a vyvolává v tobě pocit, že Bůh tě nemůže přijmout. Nemusíš však zoufat. Musíš jen pochopit, co je pravá síla vůle. Vůle je ovládací mocí v lidské povaze, moc rozhodování, moc volby. Všechno závisí na správném nasazení vůle. Bůh dal člověku schopnost volby, a je na lidech, aby ji užívali. Nemůžeš změnit své srdce, nemůžeš dát Bohu sám od sebe náklonnost svého srdce; můžeš se však sám ze své vůle rozhodnout, že mu budeš sloužit. Můžeš dát Bohu svou vůli, „neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete a činíte, co se mu líbí.“ Tak se celá tvá povaha podřídí vedení Ducha Kristova; tvá náklonnost se soustředí ke Kristu, tvé myšlení bude v souladu s ním.“ Cesta ke Kristu 34.1 (SC 47.1)

Otázky k zamyšlení: Když byl konfrontován s realitou Božích láskyplných zaslíbení záchrany z otroctví, izraelský lid reagoval odevzdáním, podřízením se a klaněním se. Když přemýšlíš o neuvěřitelné Boží lásce k tobě, rozhodneš se odpovědět stejným způsobem? Odevzdáš Bohu svou vůli, svůj život a své srdce?

Bůh je dobrý. On touží pomáhat a uzdravovat. Odevzdání se může občas bolet, ale stojí to za to. Proč neodevzdat a nepodřídit svůj život a vůli Bohu už dnes? Proč by ses Mu už dnes neměl klanět a uctívat Ho?

Výzvy k chvále:

  • Omezení kvůli COVID-19 vedla na Středním východě ke zvýšenému zájmu o evangelium. Různí lidé, i když zůstávají v anonymitě, se spojili s církví.
  • V Inter-Americké divizi probíhají masivní modlitební hnutí.

Podněty k modlitbám:

  1. Modleme se za knižní evangelisty všude ve světě, kteří jsou finančně zasaženi pandemií. Modleme se, aby se naše literatura dále šířila i v této době a aby její čtení přineslo mnohým lidem požehnání.
  2. Modleme se za věrné členy, kteří slouží v této době v potravinových bankách. Modleme se, ať jsou ochráněni před virem, když poskytují tuto službu lásky svému okolí.
  3. Modleme se za laiky, biblické pracovníky, a evangelisty, kteří jsou závislí na hospodaření, a jiných způsobech sebe obživy, aby dokázali zabezpečit své rodiny. Modleme se za ty, kdo žijí a slouží v oblastech, které jsou postižené velkým suchem.