Den 65 – Podněty k modlitbám – sobota, 30. května 2020

Boží lid pokoje

„Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny.” (Matouš 5,9 ČSP)

„Kristus je ‚Kníže pokoje‘ (Iz 9,6) a jeho posláním je obnovit na zemi a v nebi pokoj, který byl narušen hříchem. ‚Když jsme byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista‘ (Řím 5,1). Kdo se rozhodne odporovat hříchu a otevře své srdce lásce Kristově, získá tento nebeský pokoj.“ (Myšlenky z hory blahoslavenství, str. 27 v orig.)

Otázky k zamyšlení: Spasení v Ježíši nám dává dokonalý pokoj. Ale Ježíš nás nevolá jen k pokoji s Bohem skrze podřízení našeho života Jemu. Ne, On nás také volá, abychom se stali těmi, kdo pokoj rozsévají. V tomto čase krize, zvolíš si tuto cestu? Uděláš vše, co můžeš, abys ozářil pokojem Božím – Jeho přítomnou láskou – životy kolem tebe, které žijí v úzkosti a strachu?
Pokud ty sám jsi byl příčinou hádek a sporů ve tvé rodině či sboru, budeš hledat odpuštění a šířit Boží pokoj?

Výzvy k chvále:

  • Julius S.: „Kvůli pandemie sbor adventistů v Sierra Leone vysílá své bohoslužby ve státní televizi!“
  • Cedrick B.: „Modlil jsem se za osobní oživení. Bůh odpověděl prostřednictvím 100 dnů modliteb.“

Podněty k modlitbám:

  • Modli se za službu adventistické univerzity v Kolumbii, která nabízí obchodní příležitosti migrujícím rodinám z Venezuely. Modli se, aby mohla být poskytnuta pomoc co nejvíce rodinám nejen tam, ale i na dalších místech.
  • Modli se za rádia v Tokiu. Pros Boha, aby otevíral dveře adventistickým rádiím a ony tak mohly pokračovat v oslovování dalších lidí.
  • Modli se za program „Misie do měst“ v městě Spokane v USA, kde se misionáři snaží oslovit největší městská centra a mít tak velký vliv svou službou pro tamní obyvatele.
  • Modli se za oblast Rwenzori v Ugandě, která byla v posledních týdnech několikrát zasažena povodněmi.