Den 70 – Podněty k modlitbám – čtvrtek, 4. června 2020

Zákon Lásky

„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.“ Mat 5,17-18 (ČEP)

Ti nejušlechtilejší a nejlaskavější lidé jsou jen nepatrným odleskem božské krásy jeho povahy…. Pán Ježíš je přesný obraz Otce, záře jeho slávy, Vykupitel, který prožíval sebezapření. Svým životem ukázal, že láska nebeského původu, křesťanské zásady, jsou podstatou zákonů věčné spravedlnosti.“ Myšlenky z hory blahoslavenství MB 49.2

Otázky na srdce

Boží zákon je zákonem lásky. Ježíš nám odhalil, jak má vypadat opravdové zachovávání zákona. Jsi schopen zákon zachovat pouze pokud budeš cele záviset na pomoci Ducha Svatého. Když věříš, že ti chce pomoci žít život nezištné lásky a když vírou děláš skutky lásky, Jeho Božská moc tě uschopní a bude v tobě působit abys chtěl i činil to, co se Mu líbí. Zápasíš-li s věrností Božímu zákonu, poprosíš dnes Ježíše, aby ti odpustil a naplnil tě Svým Duchem Svatým? Poprosíš Ho, aby ti pomohl držet se nejen litery, ale aby ses držel ducha zákona, jímž je nesobecká, obětavá láska k Bohu a všem lidem?

Důvody k chvále

  • Marietta A.: “Díky za vaše modlitby! Můj syn se uzdravil z koronaviru a je zase zdravý. Chvalme Boha!”
  • Úmrtnost na koronavirus se ve Španělsku významně snížila z 11% na pouhé 2%.

Podněty k modlitbám

  1. Modli se za městské centrum vlivu v Guatemala City, které nabízí jídlo, kartáčky na zuby, sprchu a možnost vyprat si svoje oblečení pro lidi na ulici. Proste Boha, aby naplnil ty nejhlubší touhy lidí, kteří toto centrum navštěvují a pomohl jim najít naději pro věčnost. 
  2. Modli se za média, která se věnují sdílení aktuálních informací ohledně koronaviru. Modli se, aby jim Bůh pomohl předávat informace s odpovídající vážností.
  3. Modli se za ty, kteří se v čase této krize potýkají s úzkostí, depresí a strachem. Modli se, aby v Ježíši našli povzbuzení, naději a uzdravení. 
  4. Modli se za kazatele, učitele, misionáře a členy církve v Laosu. V některých oblastech je velmi náročné oslovit lidi prostřednictvím technologií a osobní návštěvy jsou tak pro pomoc jednotlivcům trpícím různými problémy nezbytné.