Deň 77 – Modlitebné podnety – štvrtok, 11. júna 2020

Splnomocnení k službe

Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jerualeme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme. – Skutky apoštolov 1:8

Boží služobníci nemajú všetci rovnaké dary, ale všetci sú Jeho pracovníci. Každý sa učí od Veľkého Učiteľa a potom zdieľa to, čo sa naučil. Všetci nerobia rovnakú prácu, ale pod posväteným vplyvom Ducha Svätého sú všetci Božími nástrojmi. Boh používa rôznorodosť darov vo Svojej práci na to, aby získal duše zo Satanovej armády.” –  Ye Shall Receive Power (Vy získate silu), strana. 192

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE: Je to vzrušujúca vec byť súčasťou Božej práce na priťahovaní ľudí k Ježišovi. Ty so svojimi obdarovaniami, schopnosťami a vplyvom môžeš byť sprostredkovateľom milosrdenstva na tomto svete! Je to fantastické! Keď svoj život obetuješ Bohu a si naplnený Duchom, On ťa splnomocní robiť tvoju časť na úžasnom privilégiu získavaní duší! On posvätí tvoje schopnosti a dá ti Jeho duchovné dary na splnenie akejkoľvek úlohy, ktorú On pred teba postaví.
Obetuješ dnes dvoj život práci získavania ľudí s Ježišom? Budeš dôverovať Duchu Svätému, že ťa splnomocní robiť aj zdanlivo nemožné úlohy? Spýtaš sa Ježiša, aby ťa pokrstil Duchom, počas toho, ako sa zapájaš do oslovovania sveta, ktorý je vôkol Teba?

POCHVALNÉ SPRÁVY:

  • Mary F.: Naša cirkev bola požehnaná spojením sa v modlitbách počas 100 dní modlitieb. Naša cirkev cíti pokoj v Bohu a vidí všemocné ruky Boha.
  • Ronald L.: Počas obmedzenia pohybu sa malá skupina, pozostávajúca hlavne z bývalých adventistov a nových záujemcov, aktívne zapájala do štúdia Biblie. Ako oblastný kazateľ som sa s touto malou skupinou stretával. Stretnutia pokračovali a viedli k spoločnej bohoslužbe zameranej na oživenie. Na konci stretnutia  sme zaradili umývanie nôh a Večeru Pánovu. K nášmu úžasu sa na nej zúčastnilo dohromady 52 členov, z toho 60% účastníkov bolo bývalých a nových členov, ktorí prijali Ježiša a urobili s Ním zmluvu počas Večere Pánovej. Chcem chváliť Boha za zaradenie Papuy Novej Guiney do 100 dní modlitieb na Deň 57. Boh vyslyšal vaše modlitby a nasledujúci deň, 23. mája, sa Jeho vedením vrátili stratené ovečky naspäť do Jeho košiara. Chváľme Boha!

NÁMETY NA MODLITBY:

  • Modli sa za zbory na Karibských ostrovoch, ktoré okrem riešenia pandémie sa musia teraz pripravovať na hurikánovú sezónu v r. 2020.
  • Modli sa za službu adventistického zboru v meste Ellicott City, Maryland, USA, – zbierajú masky, rukavice a ochranné okuliare pre zdravotnícky personál.
  • Modli sa za Setagaya Youth Church (Mládežnícky zbor Setayaga), ktorý si buduje vzťahy so komunitou okolo nich. Prosím, modli sa za mladých a za ich vodcov, aby našli kreatívne spôsoby ako slúžiť ich mestu.
  • Modli sa za mestské komunitné centrum v San Jose, Costa Rica, ktoré ponúka hudobné a cvičebné kurzy, rodinné poradenstvo, Biblické štúdium a ďalšie. Prosím, žiadaj od Boha, aby hojne požehnal túto misu a aby ľudí, ktorí Ho najviac potrebujú poznať.