Den 80 – Podněty k modlitbám – neděle, 14. červen 2020

Tělesné uzdravení

„Hospodin jej posílí na lůžku nemocných – z jeho nemoci jej zcela uzdravíš!“ (Žalm 41,4 B21)

„Kristus je dnes týmž soucitným lékařem, jakým byl během své pozemské služby. V něm je hojivý balzám pro každou nemoc a léčivá síla pro každou slabost. Jeho dnešní následovníci se mají modlit za nemocné právě tak, jako se za ně modlili učedníci v minulosti. A uzdravení přijde, neboť „modlitba víry uzdraví nemocného“. Máme moc Ducha svatého, klidnou jistotu víry, která se může dovolávat Božích zaslíbení: „Na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je“ (Marek 16,18), je dnes právě tak věrohodné, jako bylo za dnů apoštolů. Je výsadou Božích dětí a naše víra se má pevně chopit všeho, co v sobě toto zaslíbení zahrnuje.“ Život naplněný pokojem 115,5 (MH 226)

Otázky k zamyšlení: Bůh má moc vyléčit každou nemoc Svým Slovem. On zaslíbil, že každý, kdo v Něj věří, bude uzdraven. Jestli se to stane v tomto životě nebo až při vzkříšení, to závisí na Jeho uvážení a Jeho dokonalé moudrosti. My jsme vyzváni, abychom se modlili za nemocné s vírou ve Všemohoucího Lékaře. Často nebereme v úvahu Jeho schopnost léčit, dokud nejdřív jako první nevyčerpáme všechny pozemské možnosti. A přestože je důležité udělat všechno, co je v našich silách, abychom předcházeli nemoc a léčili ji, vždycky bychom se měli jako první utíkat k Bohu a hledat Jeho vedení, když nemoc přijde.
Věříš v Boží moc uzdravit? Věříš, že On ví nejlépe, kdy uzdravit a kdy ne? Jsi ochotný/á odevzdat svůj život do Jeho rukou v době, kdy jsi zdravý/á, abys zůstal/a věrný/á v dobách nemoci? Přijmeš Jeho uzdravení, i když to bude vyžadovat změnu životního stylu?

Výzvy k chvále:

  • Církev adventistů dokázala zaměstnat 10.600 digitálních misionářů během několika málo dnů. Díky tomu obsah adventistického studia Bible je na vrcholu seznamu hledaných a sledovaných položek na Google a YouTube.
  • Na Filipínách se modlí stovky mladých lidí v obrovských modlitebních skupinách a v modlitebních řetězcích online. Probíhá oživení a dějí se zázraky!

Podněty k modlitbám:

  • Modleme se za větší víru v Boží moc uzdravit. Prosme o sílu přijmout zdravý životní styl.
  • Modleme se za adventistické školy ve světě, když musí čelit následkům COVID-19 a potřebují najít kreativní způsoby, aby mohly pokračovat ve výuce a udržely své školy v provozu po letních prázdninách.
  • Modleme se za Gabonskou misii, když do 26.června povede biblické přednášky live na Facebooku a YouTube. Modleme se, aby Bůh vedl program a dotkl se srdcí posluchačů.
  • Modleme se za duchovní uzdravení a obnovení v rodině sestry D. Její manžel má mnohočetné myelomy a je slabý ve víře. Její děti opustily církev a osvojily si nebiblický životní styl. Její rodiče jsou invalidní kvůli nemoci.