Day 82 – Modlitebné podnety – utorok, 16. jún 2020

Striedmosť

“Ale hovorím Vám, choďte podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela.” Gal 5:16

“Ak vplyv oddávania sa chutiam na ľudskú rasu bol taký silný, že za účelom prelomenia jej moci musel Boží Syn v mene človeka vydržať pôst takmer šesťtýždňový pôst, potom aké dielo stojí pred Jeho nasledovníkom! Aj napriek nesmiernej náročnosti tohto boja, ho môže zvládnuť. Vďaka božskej moci, ktorá odolala tým najtvrdším pokušeniam, ktoré mohol Satan vymyslieť, môže byť kresťan rovnako úplne úspešný vo svojom boji so zlom a nakoniec môže nosiť korunu víťaza v Božom kráľovstve. “–  Counsels on Food and Diet (Rady o výžive a pokrmoch), str.167.

Otázky na zamyslenie:

Hriech narušuje naše životy na všetkých úrovniach. Hriech prináša do našich životov nerovnováhu a vedie ľudí k tomu, aby sa dostali do extrémov. V oblasti výživy a životného štýlu to vedie k rôznym zdravotným problémom, ktoré majú negatívny vplyv nielen na nás, ale aj na ostatných.

Len v dennom spojení s Duchom Svätým môžeme nájsť silu a schopnosť stať sa vo všetkom striedmymi.

Rozhodnete sa dnes požiadať Boha, aby vám umožnil byť striedmi vo vašej strave, využívaní času, spotrebe médií a celkovom životnom štýle? Uchopíte Jeho milosť a budete dôverovať Jeho schopnosti dať vám víťazstvo, keď sa spoliehate iba na Neho?

Dôvody k chvále:

  • Jay W.: „Osobitne som sa modlil, aby Boh otvoril príležitosti na spojenie s mojimi susedmi počas tejto pandémie, pretože ich nepoznám. Boh odpovedal na moju modlitbu a bol som s nimi schopný nadviazať spojenie. Viem, že má plán na ich spasenie!“
  • Začiatkom apríla zorganizovalo adventistické rádio AWR v spolupráci s Moldavskou úniou evanjelizačné stretnutia na Facebooku, YouTube a cez Zoom. V týchto médiách začalo vysielať dvadsaťosem miestnych kazateľov v Moldavsku. Výsledkom je, že teraz máme viac ako 25 500 mien ľudí, s ktorými prichádzame do styku, a vyše 40 ľudí sa prihlásilo k vyučovaniu na krst!

Modlitebné podnety:

  • Modli sa, aby Duch Svätý v tebe rozvinul striedmosť vo všetkých veciach, najmä pokiaľ ide o chuť, používanie médií a spánok.
  • Modlite sa za cirkev v severnej Ugande. Adventné posolstvo bolo vysielané prostredníctvom rádia. Iné denominácie ho vnímali ako útok. Modli sa, aby Boh ľuďom roztopil srdcia a mnohí tak našli Pravdu!
  • Modli sa za službu bezdomovcom v St. Louis v USA. Modlite sa za to, aby všetci, ktorí sú zapojení do tejto služby, dobre reprezentovali Ježiša a boli naplnení Jeho Duchom, keď slúžia bezdomovcom.
  • Modli sa za ukončenie pandémie COVID-19.