Den 89 – Podněty k modlitbám – úterý, 23. června 2020

Zaslíbení moudrosti

„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána.“ (Jakub 1,5 ČEP)

„Bůh, jemuž sloužíme, nezná rozdílu v osobách. Ten, jenž dal Šalomounovi ducha moudré prozíravosti, ochotně uděluje totéž požehnání svým dítkám i dnes. „Jestliže se komu z vás nedostává moudrosti,“ praví slovo Boží, „žádejž ji od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, a budeť dána jemu.“ Jakubův 1,5. Když ten, jenž nese břímě odpovědnosti, žádá moudrost před bohatstvím, mocí nebo slávou, nebude zklamán. Takový se dozví od Velikého učitele nejen to, co má činit, nýbrž i jak to má učinit, aby se to setkalo s božským souhlasem.“ Proroci a králové (PK 31)

Otázky k zamyšlení:

Ježíš je moudrost. On ví vždycky, jaký je ten nejmoudřejší způsob jednání, ta nejmoudřejší rada, ta nejmoudřejší cesta vpřed. Život nám předkládá mnoho výzev, ať už se to týká našeho povolání, naší rodiny, nebo naší služby. Vždycky potřebujeme moudrost od Pána Boha. Chvála Bohu za Jeho ochotu dát moudrost všem, kdo Ho prosí!

Přeješ si vyměnit své vlastní bláznivé myšlenky za moudrost od Pána Boha? Jsi ochotný/á přijmout Boží rady dokonce i když jdou proti „moudrosti“ světa a proti tvým vlastním představám? Otevřeš své srdce moudrým radám od Ježíše, které vedou k životu ve spravedlnosti a lásce?

Výzvy k chvále:

  • Enock C.: Buď Bohu vzdána sláva a chvála. Během uzavření jsme jako rodina každý den studovali do hloubky knihu Genesis. Studium vedl náš 27 letý syn. Bylo to velké požehnání poznávat, jaké bohatství se skrývá v knize Genesis. Teď už jsme si vytvořili zvyk studovat Bibli v rodině!
  • Robert C.: Celý týden byl ve sdružení Arizona otevřený řetězec přímluvných modliteb za evangelizační sérii online, která právě skončila. V různých sborech, v řece, a v bazénech bylo pokřtěno mnoho lidí!

Podněty k modlitbám:

  • Modleme se, abychom poznávali Boží moudrost v čase, který trávíme ve společenství s Pánem Bohem.
  • Modleme se za adventistické sbory, a instituce, když na modlitbách pečlivě zvažují opatření pro opětovné otevření.
  • Modleme se svobodné adventisty, aby prožili naplnění v Ježíši a našli zbožného partnera.
  • Modleme se za nemocnici Tokyo Adveventist Hospital, která slouží městu více než 90 let. Prosme Boha, aby žehnal a zvětšoval rozsah její práce, a aby lidé z Tokya v ní nacházeli jak tělesné tak i duchovní uzdravení.