Deň 91 – Modlitebné podnety- štvrtok, 25. Júna, 2020

Prísľub života

“. . . Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive aj so svojím potomstvom. Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridŕžaj sa ho, pretože od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní, aby si mohol bývať v krajine, ktorú Hospodin pod prísahou sľúbil daž tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi.” – Deuteronómium 30:19-20

“Ten, čo nám dal život, zavolá Svojich vykúpených  v prvom vzkriesen. Až do chvíle, dokiaľ nenastane táto víťazná hodina, kedy zaznie posledná trúba a kým nekonečná armáda príde k večnému víťazstvu, každý spiaci svätý bude v bezpečí a bude ochraňovaný ako vzácny drahokam a ktorého Boh pozná podľa jeho mena. Silou Záchrancu, ktorá v nich prebývala počas života a pretože mali podiel na božskej prirodzenosti, budú vzkriesení priamo zo smrti.” – Maranatha, str. 300

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE:

Aká úžasná pravda! Boh, Zdroj všetkého života, je ochotný dať všetkým, ktorí v Neho veria, silu žiť život lásky, vernosti a spravodlivosti na tejto strane nebies. A nielen to, On taktiež rád poskytne večný život Svojim deťom, aby navždy žili spolu s Ním v dokonalom zdraví, blaženosti, radosti a harmónii! Chváľme Ho za to!

Prijal si, že táto život-dávajúca, život-premieňajúca a život-obohacujúca skutočnosť dobrých správ je prístupná aj pre teba v Ježišovi? Tešíš sa na deň vzkriesenia, kedy všetci, čo uverili, dostanú nesmrteľné telo, aby sa tešili z večného života spolu s naším najvzácnejším a láskavým Bohom?

DÔVODY NA CHVÁLY:

  • Carme A.: Som slobodná matka troch chlapcov, študent na plný úväzok, zároveň pracujem a plne sa zapájam do služby pre náš zbor. Napriek obrovským požiadavkam na môj čas a silu, Boh ma skrze všetko prevádza. Sme virtuálne zapojení do programu 100 dní modlitieb s deťmi, mládežníkmi a dospelými každý deň. Mladí sú veľmi zapálení , modlia sa a pýtajú sa. Napriek finančným požiadavkam na školské poplatky, môžem chváliť Boha za to, že ma naučil tak veľa a za požehnanie, ktoré som dostala počas času pandémie. Milujem službu pre Neho!
  • Chválime Pána, že niektorí misijní pracovníci na Blízkom východe zažívajú znovu obnovenú duchovnú silu. Niektorí z nich sa vzdialili zo spoločensta kvôli pocitom odradenosti a nedostatku duchovného oživenia. Ale vďaka online united prayers (spoločné modlitby) počas 100 dní modlitieb znova zatúžili, aby sa mohli stať súčasťou zborovej komunity.

NÁMETY NA MODLITBY:

  • Modli sa za to, aby si zakúsil zmysluplný a bohatý život na skúsenosti s Ježišom.
  • Modli sa za všetkých adventistických imigrantov a jedincov, ktorí žijú na víza, ktorí kvôli svojmu legálnemu statusu nemajú možnosť využiť pomoc vlády počas tejto pandémie. Modli sa, aby im boli poskytnuté veci nevyhnutné k životu.
  • Modli sa za všetkých Adventistov aj neadventistov, ktorí boli infikovaní COVID-19.
  • Modli sa za Rostockú školu v Rusku, ktorá pomáha deťom so špeciálnymi potrebami a zabezpečuje milujúce, Kristo-centrické vzdelávanie, ktoré prináša radosť deťom a aj rodičom. Prosím, modli sa za Božie požehnanie pre túto dôležitú službu a za personál, študentov aj rodičov.