Den 94 – Podněty k modlitbám – neděle, 28. červen 2020

Půjdu … Ke svým sousedům.

„Druhé pak je toto: `Miluj bližního svého jako sám sebe!´ Většího přikázání nad tato dvě není.“ (Marek 12,31 ČEP)

„Hlavním dílem křesťanů je být jednotní v rodině. Pak se toto dílo má šířit dál k jejich sousedům, blízkým i vzdáleným. Ti, kdo dostali světlo, mají nechat světlo svítit kolem sebe do daleka v jasných paprscích. Jejich slova mají být provoněna Kristovou láskou a mají být příchutí života k životu.“ – Adventní domov, AH 37

Otázky k zamyšlení:

Ježíš ví, jaká je vaše sféra vlivu. Zná každou osobu, se kterou přijdete do kontaktu. Naši sousedé jsou naše misijní pole stejně tak jako i lidé ve vzdálených zemích. Máme tu přednost a výsadu, že s nimi můžeme komunikovat a být pro ně světlem. Musí to však být více, než jen přátelský úsměv a než příležitostně prohodit s nimi pár slov. Jak budou moci uslyšet pravdu, pokud jim o ní nikdo nepoví a neukáže jim ji?

Chceš a budeš se modlit a prosit o příležitost budovat přátelství se sousedy se záměrem vydávat svědectví o Ježíšově lásce k nim? Pokud neznáš své sousedy, jsi ochotný/á vykročit ze své zóny pohodlí a představit se? Jsi ochotný/á věnovat se důležité službě evangelizace v sousedství?

Výzvy k chvále:

  • Jon R.:  Pandemie způsobila, že tři sbory v našem okrese se každý den spojily online v modlitbách během 100 dní modliteb. Chvála Bohu! Teď jsme sjednoceni v srdci a v poslání víc než kdy dřív!
  • Jackie N.: Vzdávám chválu Pánu Bohu! Během uzavření nás bylo v jednom domě 20 členů rodiny, ale jako svědek mohu říct, že jsme nikdy netrpěli hladem a nikdo z nás neonemocněl!
  • Aldo N.: Během 100 dnů modliteb jsem se naučil modlit se s pokorou. To mělo za následek, že nám Bůh požehnal a moje manželka, která nemohla otěhotnět, je nyní v jiném stavu!
  • N.J.: Má matka a já jsme se modlili každý den v 5 hodin ráno a ve 12 hodin za mého otce, kterému je 88 let, a za mou sestru, aby se usmířili. Chvála Bohu za to, že ti dva se setkali a usmíření nastalo.
  • Gloria: Mohla jsem sloužit ve svém sousedství tím, že jsem rozdávala letáky s Božími zdravotními principy. Bůh mi pomohl opustit mojí zónu pohodlí a teď jsem ve spojení se svými sousedy!

Podněty k modlitbám:

  • Modlete se za své sousedy a za vaše sousedství. Modlete se za to, aby vás Pán Bůh vedl k lidem, kterým můžete pomoci, a abyste navázali přátelství se svými sousedy, a mohli prosvítit Ježíšovým světlem jejich životy.
  • Modleme se za pekařství v ReNewed Hope Food Pantry v Overland Park, v Kansasu. Poskytují jídlo, povzbuzení a naději přibližně 600 rodinám (2.500 až 3.000 lidí) každý týden a sdíleli více než 2.000 kurzů studia Bible a knih „Cesta ke Kristu“ v angličtině a ve španělštině. Modleme se za všechna pekařství a služby naší církve pro oslovení společnosti na celém světě.
  • Modleme se za všechny, kdo jsou zapojeni do služby online skrze sociální média, videa, apps, a webové stránky studia Bible. Modleme se a prosme za velikou žeň!
  • Modleme se za manželství, která jsou před rozvodem. Prosme Boha, aby uzdravil vztahy. Modleme se za odpuštění, a aby se v srdcích lidí projevila Kristova láska.