Deň 96 – Modlitebné podnety – utorok, 30. júna 2020

Pôjdem … k svojim spolupracovníkom.

„Nech tak vaše svetlo žiari pred ľudmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca v nebi.“ – Matúš 5:16

„Vďaka svetlu, ktoré mi dal Boh, viem, že dnes jeho vec potrebuje živých predstaviteľov biblickej pravdy. Samotní vysvätení kazatelia na túto úlohu sami nepostačujú. Boh vyzýva nielen kazateľov, ale aj lekárov, zdravotné sestry, evanielistov, biblických pracovníkov a ďalších zasvätených laikov rôznorodého talentu, ktorí poznajú prítomnú pravdu, aby zvážili potreby  nevarovaných miest. Malo by byť sto aktívnych osobných misionárov tam, kde je teraz len jeden. Čas rýchlo ubieha. Musíme vykonať veľa práce skôr, než satanská opozícia zatvorí dvere príležitostí. Musí byť využitá každá príležitosť, aby sa naše súčasné možnosti mohli múdro využiť. “ –  Ministry to the Cities (Služba mestám), str. 108

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE:
Zakaždým, keď idete do svojej práce, vstupujete do svojho misijného poľa. Boh vedel, že budeš žiť pred tým, ako si sa narodil. Ak Mu dovolíš, bude pracovať skrze teba, aby viedol tvojich kolegov ku krížu.
Opýtaš sa Ježiša, komu by si mal svedčiť na svojom pracovisku? Začneš sa menovite modliť za všetkých svojich kolegov a poprosíš Boha o príležitosť zdieľať s nimi Krista?

DÔVODY NA CHVÁLY:

  • Medziamerická (Inter-American) divízia: V Guatemale inicioval člen cirkvi usporiadanie online štúdia Biblie, ktoré viedlo k pokrsteniu najvyššieho sudcu mesta Quetzaltenango. Online evanjelizačné úsilie Západo-Venezuelskej Únie viedlo ku 396 krstom vrátane kazateľov a členov iných denominácií!
  • Počas 100 dní modlitieb sme dostali nespočetné množstvo správ o zboroch, rodinách, pároch a jednotlivcoch, ktorí zažili osobné oživenie, uzdravenie, misijné príležitosti a Božie zvláštne požehnanie. Je ich príliš veľa aby sme ich tu všetky vymenovali!
  • Beverly T .: Budeme sa modliť ako skupina aj po skončení 100 dní modlitieb!
  • Marlene M .: Moja sestra a jej manžel pracujú na výletnej lodi a boli tam mnoho týždňov uviaznutí. Modlila som sa a postila sa za ňu. Počas tohto strašného obdobia som s ňou zdieľala  o biblickom posolstve a tiež sa zapojila sa do online evanjelizačných stretnutí„Hope Awakens“ a AWR. Rozhodla sa ku krstu!
  • Lillian K .: Od začiatku 100 dní modlitieb trávim svoj čas modlitbou namiesto toho, aby som v práci obedovala. Výsledkom bolo uzdravenie a moje obedné prestávky sa stali mojimi zvláštnymi momentmi pri Ježišových nohách.

MODLITEBNÉ PODNETY:

  • Modli sa za svojich spolupracovníkov. Modli sa, aby tvoj život, slová a činy boli svedectvom o prítomnosti Ježiša vo tvojom srdci. Požiadaj Boha, aby ti ukázal, ktorí kolegovia sú otvorení viac spoznať Boha.
  • Modli sa za podporu adventistických kazateľov. Modli sa aby Boh žehnal ich úsiliu o ďalšie šírenie evanjelia. Modlite sa za múdrosť ich vedúcich a pracovníkov a za to, aby Boh zabezpečil všetky potreby tejto služby.
  • Modli sa za zasadanie Generálnej Konferencie 2021. Modli sa za jasný smer pokračovania misie CASD. Modli sa, aby všetky voľby a následne vymenovaní vedúci na zasadaní GK v máji 2021, ako aj za celý rok 2021 aby všetko bolo v súlade s vôľou Pána, pre mohutné a rýchle dokončenie Jeho diela na Zemi a Ježišov skorý návrat.
  • Modli sa za odlúčené rodiny a jednotlivcov uviaznutých v cudzine kvôli pandémii a uzatvorení krajín v jej dôsledku. Modlite sa, aby dokázali využiť tento náročný čas na zdieľanie a odrážanie Krista, nech sú kdekoľvek.