Den 100 – Podněty k modlitbám – sobota, 4. července 2020

Já půjdu … až na konec, až do konce!

“ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.“ –Skutky Apoštolů 1,8

“Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“ – Matouš 28,18-20

“Nám všem je dáno pověření. Jsme vyzváni, abychom šli vpřed jako poslové Kristovi, abychom učili, vyučovali a přesvědčovali muže a ženy, abychom obraceli jejich pozornost na slovo života. Je nám také dáno ujištění Kristovy přítomnosti. Ať už se setkáme s jakýmikoli obtížemi jakékoli překážky budeme míti překonat, ono slavné zaslíbení nám stale zní: ´A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.´”
– Evangelizace, str. 15

OSOBNÍ OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ:

Ježíš povolal svůj lid, aby nesl poselství evangelia až na konec světa, až do konce světa, než nastane Jeho brzký druhý příchod. Nemáme se čeho bát, když jsme zapojeni v Jeho díle. Jemu byla dána veškerá moc! Jeho Duch je s námi, aby nás vedl a zmocňoval! Jak nádherné je, že Ježíš, největší misionář celého vesmíru, je s námi, a to až do konce a i za jeho hranice!

Když jsi procházel těmito 100 dny modliteb, a když jsi ty a tvoje rodina prožili osobní oživení, nedovol, aby toto zapálení pro Boha vyhaslo. Zapoj se však do pro-aktivní, nesobecké, účelové misijní práce plné lásky. To ti nejen že bude přinášet pokračující oživení, ale vyústí to ve skutečnost, že budou získány nové duše pro Krista a ty budeš prožívat naplněný život!

Je tvou touhou, abys učinil tento další krok s Ježíšem a pro Ježíše? Aby ses oddal celoživotní službě Bohu, ať už jsi kdekoli a ať už tě k čemukoli volá? Důvěřuješ Jeho milosti, že pro tebe bude dostačující ve všem, co tě může potkat? Rozhodni se dnes, že už nebudeš jenom příchozím do sboru, ale budeš něčím víc – tím, kdo chodí po světě, tedy někým, kdo jde do světa, aby získal druhé lidi pro Ježíše?

Ať ti Bůh požehná ve tvých krocích s Ním až na kraj světa, až do skonání věků!

Maranatha! Pán přichází!

VÝZVY K CHVÁLE:

  • Sheri A.: Rozhodli jsme se založit sbor v Japonsku, ve městě Osaka. Přesto jsme po prvním roce neměli nikoho, kdo by navštěvoval bohoslužbu, ani biblické hodiny. Tak jsme si řekli, že se budeme účastnit 100 dni modliteb, a zvláště jsme se postili a modlili jsme se za Ducha Svatého, během celého května. Téměř okamžitě Pán Bůh odpověděl – narazili jsme na jeden pár v supermarketu, který hledal církev a Boha. Okamžitě s námi začali studovat Boží slovo. Díky pandemii, nemohli pracovat, proto jsme měli biblické hodiny každý den, a také začali navštěvovat naše bohoslužby. Dokonce jeden náš soused začal navštěvovat nás sbor. A tak se zdvojnásobila účast na sobotní škole a náš malý sboreček začal růst! Chvála Pánu Ježíši!
  • N.S.: Součástí 100 dní modliteb, jsem se každé ráno modlila a prosila za oblast, kde žiji. Bůh mi otevřel dveře k mladému páru, kterým jsem dávala biblické hodiny. Dokonce jsou připraveni být pokřtěni, až se omezení, která jsou, uvolní nebo zruší. Když jsem dávala biblické hodiny tomuto mladému páru, jiná žena, provdaná za muslimského podnikatele, mne požádala, abych ji a jejímu 18ti letému synovi dávala biblické hodiny. Její syn také přizvat svou sestřenici, která se nakonec také začala účastnit těchto setkání. Momentálně, už se nemůže dočkat, až bude moci být pokřtěna, protože slyšela Pravdu, která ji změnila život. Bůh pracuje mocně!
  • West Congo Union Mission: Od začátku iniciativy ‚Total Member Involvement‘ (Úplně zapojení členů) jsme měli problém s otevřením malých skupinek v několika okresech Kinshasy. Od té doby, co začala pandemie, jsme byli donuceni zavřít velké sbory a začali jsme se scházet v rodinném kruhu, s menších počtech. Od toho dne máme více než 200 menších skupinek – takových malých rodinných sborečků. Dokonce v místech, kde nebyli Adventisté. Tyto skupinky jsou zapojeny v evangelizaci a přivedly 82 lidi k poznání Pravdy, k Pánu Ježíši. V těchto skupinkách 100 dní modliteb stmelilo vztahy a lidé duchovně porostli.
  • Viviana H.: Chvála Pánu Bohu, že nám během těchto 100 dní modliteb, doma dovolil založit malou skupinku s našimi sousedy, kteří se mohou dozvídat více o Ježíši Kristu. Prostřednictvím ADRY můžeme pokračovat v pomoci venezuelskému uprchlickému obyvatelstvu v Kolumbii se zdravotními službami.
  • Chvála Bohu za stovky a stovky zkušeností, které jsme obdrželi! Bůh opravdu obrátil pandemii v požehnání po celém světě, když se jeho lid pokořil a modlil!

PODNĚTY K MODLITBÁM:

  • Modlete se za pokračující oživující moc, skrze věrnou misijní práci, až do konce časů. Modlete se za vylití raného i pozdního deště, tak aby mohla být práce dokončena.
  • Modlete se za misijní práci ve sborech, především za ty, které jsou v první linii a v těžko dostupných místech, po celém světě, například Severní Korea, Střední východ, apod.
  • Modlete se za všechny nevyslovené a nezmíněné modlitební prosby.
  • Modlete se za blízký příchod Ježíše Krista!